Author Archives: Искра Иванова RSS

Искра участва в:


ИСКРА ИВАНОВА (ISKRA IVANOVA) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

ИСКРА ИВАНОВА  (ISKRA IVANOVA)

„Сheck-in „

Процеса  check-in  на летищата дава възможност на пътниците да получат  бордната си карта. В случаят  приемам обекта  “яйце” за пътник. То  също получава  своята “бордна карта“ за пътуване  след  като  е  „check-in“  с код. Кода дава възможност да пътува  и да бъде продавано на пазара. Кодовете означават:

0 – биологично, 1 – свободно, 2 – подово, 3 – клетъчно, BG – страна на произход,  00 – област, 000 – регистрационен номер на производителя

А какъв е нашият код и дали е безплатен ?

Сheck-in „

Process „check-in“ at airports allow passengers to receive boarding pass. In the case of reception facilities „egg“ for the passenger. It also gets its „boarding pass“ for the trip after „check-in“ to the code. Code enables you to travel and be sold on the market. The codes mean:

0 – Organic, 1 – free, 2 – floors 3 – cellular, BG – country of origin, 00 – area,000 – registration number of the manufacturer

And what is our code and is free?

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

JOANNA TIELE (ЙОАННА ТИЕЛЕ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

JOANNATIELE  (ЙОАННА ТИЕЛЕ)

Карта на спомените

Пътуването е неизбежно и изпълва голяма част от ежедневието на всеки човек. Премествайки се от място на място, непрекъснато сме стимулирани от визуални и емоционални изживявания. Те, натрупани в паметта ни, започват да се преобразяват – едни се размиват, други частично изчезват, а трети обратно – изострят се. По този начин в нашето съзнание се формира карта/схема на спомените, която определя значимостта на запаметените фрагменти.

Mapa wspomnień

            Podróżоwanie jest nieuniknione i wypełnia dużą część codziennego życia każdego człowieka. Przemieszczając się z miejsca na miejsce, nieustannie jesteśmy stymulowani poprzez wizualne i emocjonalne bodźce, doświadczenia.Są one gromadzone w naszej pamięci i z czasem zaczynają się przekształcać - niektóre rozmazują się, inne częściowo znikają, lub też odwrotnie - wyostrzają się. W ten sposób, w naszym umyśle powstaje mapa/schemat wspomnień, który określa znaczenie przechowywanych fragmentów.

Memories map

            Traveling is unavoidable and fills a large part of everyday life of everyone. Moving from place to place, we are constantly stimulated by visual and emotional experiences. They are accumulated in our memory, and with the time begin to transform - some become blurred, others partially disappear, while others - become sharpened. Thus, in our minds is formed a kind of map/scheme of memories which determines the importance of the stored fragments.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

ИЛИЯН ЛАЛЕВ (ILIAN LALEV) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

ИЛИЯН ЛАЛЕВ  (ILIANLALEV)

1.“Канализиране на енергията“

Работата ми представлява “принтирана“ върху винил фотография на воден праг с размери 80/500см , който се “ излива“ в реален улук на терасата при сектор 4 на автогара Стара Загора, свързан с водосточна тръба, която извежда водата надолу към земната повърхност. Използвам водата като символ на енергия, сила, мощ, живот, а отвеждането и по “каналния ред“ е метафора на случващото се или по-скоро на не случилото се – на излъганите надежди и несбъднатите мечти, на овладяната и пропиляна енергия по време на “нашия“ Преход.

Фотографията и предпечатната подготовка на работата „Канализиране на енергията“ са направени в “ Simeon Stoilov studio“.

2.“Обратно в контекста“ 


Инсталирам фотография на реплика от 1967г., на легендарния “Фонтан“ на Марсел Дюшан с размери 60/53см, над писоарите в тоалетната на автогарата в Стара Загора, придружена с текст, който запознава ползвателите на съораженията с факта, че това е най-влиятелното произведение на изкуството на XX век.
Създателят на “ready mades“ изважда готовия обект от контекста като го натоварва с други свои смисли, ние го връщаме концептуално “обратно в контекста“ с образователна цел , разчитайки на големия човекопоток, при това- безплатно!
За съжаление работата е достъпна “само за мъже“ поради спецификата на обекта.

 Предпечатна подготовка “ Atera“.

1. Orientowanie/ukierunkowywanie energii
Moja praca przedstawia wydrukowaną na winylu fotografię o wielkości 80/500cm. Obrazuje ona próg wodny, który „wylewa się“ do prawdziwej rynny, która odprowadza wodę na dół ku ziemi i znajduje się na tarasie w sektorze 4 na dworcu autobusowym w Starej Zagorze. Używam wodę jako symbol władzy, siły, energii, życia, a odprowadzanie jej poprzez jej ukierunkowywanie jest metaforą tego, co się dzieje, a raczej tego, co się nie stało – okłamanych nadziei i niespełnionych marzeń, ograniczonej energii straconej podczas „naszego“ Przejścia.

2.Spowrotem w kontekście
Nad pisuarem w toalecie na dworcu autobusowym w Starej Zagorze instaluję zdjęcie z 1967 roku, które przedstawia legendarną “Fontannę“ Marcela Duchampa o rozmiarze 60/53cm. Zdjęciu towarzyszy tekst, który zapoznaje użytkowników pisuaru z faktem, że jest to najbardziej wpływowe dzieło sztuki XX wieku.
Twórca“ ready mades“ wyjmuje dany obiekt z kontekstu, nadając mu nowe znaczenie. Dla celów edukacyjnych, my konceptualnie znów wkładamy obiekt „spowrotem w kontekst“, mając nadzieję na duży przepływ ludzi, i to wszystko -za darmo!

Niestety praca jest dostępna „tylko dla mężczyzn“ ze względu na specyfikę miejsca.

1. Channeling the energy
My work is a photography “printed” on a vinyl, representing a water threshold with the size of 80/500 cm, that “pours” into a real gutter on the terrace in sector 4 of Stara Zagora bus station, connected to a drain pipe that brings water down to the ground surface.
I use water as a symbol of energy, strength, power, life, and its conducting along “the channel order” (or its channeling) is a metaphor for what is happening, or rather not happened – of deceived hopes and unfulfilled dreams, of mastered and wasted energy during “our” transition.

2. Back to the context
I install photography of replica of 1967, of the legendary “Fountain” of Marcel Duchamp with size of 60/53 cm above the urinals in the lavatory at Stara Zagora bus station, accompanied by text that introduces the users of the facilities with the fact that this is the most influential work of art of the 20th century.
The creator of “ready mades” takes the finished object out of context by loading it up with other meanings, and we return it conceptually “back to the context” for educational purposes, relying on the large flow of people, and moreover – for free!
Unfortunately, the work is available “only for men” due to the specifics of the object.

3.“Аrtgara-StaraZagora

В случая Автогара-Стара Загора е домакин на арт събитие каквото е изложбата “Безплатен билет“,което променя спецификата на локацията.                                       

Работата представлява  винилен трансперант с размери 80/155см., трансформация на фонетично  написаното  Аvtogara   ,като вместо“ v“пиша  r и за благозвучие премахвам  “о“-получавам Artgara. Лекия наклон на буквите създава усещането за движение.Така създадената  фюжън- дума   придобива нов понятиен смисъл ,чиято конотация свързваме с идеите на изложбата- съвместими с тези на Съвременното изкуство.  

Posted in За Обществото | Коментарите са изключени

ARTUR CHRZANOWSKI (АРТУР ХЖАНОВСКИ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

ARTUR CHRZANOWSKI  (АРТУР  ХЖАНОВСКИ)

„Странстващият автопортрет“

При всяко пътуване съпреживяваме два свята: физическият – на сетивно ниво и на духовно  - нашите преживявания и впечатления. Нещо повече, по време на тези пътувания, сътворени от въображението, пристъпваме напред с безплатен билет в ръка…

„Self-portrait wandering“

During each journey meet each other two worlds: the physical – felt sensual and mental – our experiences and impressions. Also during the trips, made by our imagination, with free of expense ticket in a hand…

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

JUSTYNA JAKÓBOWSKA (ЮСТЪНА ЯКУБОВСКА) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

JUSTYNA JAKÓBOWSKA   (ЮСТЪНА ЯКУБОВСКА)

Опознай

            Инсталация на Юстъна Якубовска съответства на естеството на пространството, което е автогарата. Обикновено в този вид пространство се намира  знак с името на града, както и други надписи, които би трябвало да привлекат вниманието ни, да ни накарат да купим нещо, например едно питие или храна. Знак с надписа “ explore “ също насърчава. За разлика от текстовите реклами, безкористно ни кани да променим отношението ни, да станем отворени  на това, което е около нас. Explore (Опознай, Discover), което означава: бъди любознателен, проницателен, чувствителен и смел, не само в пътуване разбирано буквално, но и в начина на гледане на света. Такова отношение не струва нищо, стига само да решиш. Това е нещо като безплатен билет.
Надписът е на три езика: английски, полски и български. Използваните цветове се отнасят до това, което често виждаме пътувайки с влак или автобус: небе, облаци, черни стълбове, дървета, очертанията на града. Инсталация може да се тълкува независимо от този текст, всички асоциации са еднакво валидни.

Odkrywaj

            Instalacja Justyny Jakóbowskiej koresponduje z charakterem miejsca, jakim jest dworzec. Zazwyczaj w tego typu przestrzeni znajduje się tablica z nazwą miejscowości a także inne napisy mające zwrócić naszą uwagę, do czegoś zachęcić, np. do kupna napoju czy posiłku. Tablica z napisem „Explore” również zachęca. W przeciwieństwie do tekstów reklamy bezinteresownie zaprasza do zmiany postawy na maksymalnie otwartą wobec tego, co nas otacza. Explore (odkrywaj) czyli bądź dociekliwy, spostrzegawczy, wrażliwy i odważny, nie tylko w podróży rozumianej dosłownie, ale także w sposobie postrzegania świata. Taka postawa nic nie kosztuje, wystarczy się na nią zdecydować. Stanowi ona rodzaj bezpłatnego biletu.

Napis wykonany jest w trzech językach: angielskim, polskim i bułgarskim. Kolorystyka nawiązuje do tego, co często widzimy podróżując pociągiem czy busem: nieba, chmur, czarnych słupów, drzew, zarysów miast. Instalacja może być interpretowana niezależnie od powyższego tekstu – wszystkie skojarzenia są równie słuszne.

Explore

            Installation of Justyna Jakóbowska corresponds to the nature of space, which is the bu station. Usually in this type of  place is a sign with the name of the city as well as other inscriptions designed to draw our attention, to encourage to buy something, for example, a drink or a meal. A sign with the word „Explore“ also encourage. Unlike texts from commercials, it selflessly invites you to a change your attitude on up to open to what is around us. Explore(discover) which means be inquisitive, perceptive, sensitive and brave, not only in travel understood literally, but also in the way of observing the world. Such an attitude cost nothing but taking the decision. It is kind of a free ticket.
The inscription is written in three languages: English, Polish and Bulgarian. Colours that are used refers to what we often see during traveling by train or bus: sky, clouds, black poles, trees, outlines of cities. Installation can be interpreted independently of
this text – all associations are equally valid.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

MACIEJ ZDANOWICZ (МАЦИЕЙ ЗДАНОВИЧ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

MACIEJ ZDANOWICZ   (МАЦИЕЙ ЗДАНОВИЧ)

Soundscape II. Лодз – Колушки (пътешествия: 19.09.2012/09.07.2013)

Soundscape (на английски език) е звуков пейзаж. В тази област има звукови явления, характерни за пространството и времето (звуци от природата, човека и човешката дейност). Така представена редица от акустични явления се разглежда като специфичен вид музика. Този проект е постоянна дейност като регистрация и визуализация на звуци на обикаляща ме среда а всъщност и пътуването, което води към откритието, опазване на уникалните  звукови пейзажи. В това отношение използвам знания за акустиката, синестезията и синергично възприятие. Настоящoто произведение е резултат от цифрови записи (аудио и видео) на пътуването със влак между Лодз (работното място) и Колушки (дом). Последователността на фотографии, направени по време на курса на влака (време което дели всяка картина е  най-много няколко секунди, необходими за натискане на спусъка), поддържа топлата атмосфера на септемврийски ден, оранжева светлина на слънце по време на залеза, и най-сетне нарушенията на тях предизвикват време, движение, динамика. Наслагани на себе си и разтегнати снимки губят детайл, изобразителността си, сливат се в едно оптично впечатление. Сложени очертаващи контури на записания звук, градация на сивото, съответстваща звукова честота носи изображението към нови измерения. Експлоатацията извън акустичният му потенциал е отражение на въпроса за човешката памет, внимание, възприятие в движение, и най-накрая, за това, което е в нас по време на пътуване. 

Soundscape II. Łódź – Koluszki (podróże: 19.09.2012/09.07.2013)

Soundscape (z języka angielskiego) to pejzaż dźwiękowego. W jego obrębie znajdują się zjawiska akustyczne charakterystyczne dla danej przestrzeni i czasu (dźwięki natury, człowieka i jego działalności). Tak ujęty szereg fenomenów słuchowych jawi się jako specyficzny rodzaj muzyki. Niniejszy projekt stanowi permanentne działanie w zakresie rejestracji, wizualizacji dźwięków otaczającej mnie rzeczywistości, również podróży zmierzających do odkrycia, utrwalenia unikatowych pejzaży akustycznych. Wykorzystuję w tym względzie wiedzę dotyczącą akustyki, synestezji, postrzegania synergicznego. Prezentowana praca jest efektem dokumentacji cyfrowej (dźwięk i obraz) przejazdu pociągiem pomiędzy Łodzią (miejscem pracy) a Koluszkami (domem). Sekwencja fotografii powstałych w trakcie biegu pociągu (czas wykonania poszczególnych zdjęć dzieli co najwyżej kilka sekund potrzebnych na naciśniecie spustu migawki) zachowuje atmosferę ciepła wrześniowego dnia, oranżowego światła chylącego się ku zachodowi słońca, wreszcie powstałe na nich zniekształcenia ewokują czas, ruch, dynamikę. Nałożone i rozsunięte obrazy zatracając detal, swoja przedstawialność, zlewają się w jedno optyczne wrażenie. Nałożony nań kontur obwiedni zarejestrowanego dźwięku, gradacja szarości odpowiadającą częstotliwości brzmienia przenosi powstały obraz w zupełnie inny wymiar. Działanie poza swą akustyczną potencjalnością stanowi refleksję nad zagadnieniem ludzkiej pamięci, uwagi, postrzegania w ruchu, wreszcie nad tym co pozostaje w nas samych z podróży.

Soundscape II. Lodz – Koluszki (travel: 19.09.2012/09.07.2013)

Soundscape (in English) is a sound landscape. In this area there are sound phenomena characteristic for the space and time (the sounds of nature, human and human activities). Number of sound peculiarities presented in this way is considered as a specific type of music. This project is based on  a permanent registration, visualization of sounds around me and the journeys leading to the discovery, preservation of unique landscapes of sound. In this case, I use knowledge about acoustics, synaesthesia, synergistic perception. The present work is the result of digital records (audio and video) of traveling by train between Lodz (place of work) and Koluszki (home). The sequence of photographs made during the course of the train (each picture is taken per few seconds that are needed to press the shutter button) keeps the atmosphere of warm September day, amber light of sunset, and finally – resulting distortion on them evoke time, movement, dynamism. Superimposed one on each other and moved images lose details, and their figurativeness and merge into one optical impression. Bounding contour of recorded sound superimposed upon it, gradation of gray corresponding with frequency of sound carries the image in a completely different dimension. Operation outside its acoustic potentiality is a reflection on the issue of human memory, attention, perception in motion, finally, on what left in us from traveling.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

ALICJA RYNKIEWICZ (АЛИЦЯ РЪНКИЕВИЧ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

                    ALICJA RYNKIEWICZ (АЛИЦЯ РЪНКИЕВИЧ)

Звуци на дома

            Това е лично, звуково - визуално произведение за автономно изследване на мястото си в света. Изпълнението се отнася до темата на изоставена къща, и копнеж по места и хора. Звуци на дома е визуално представяне на записи, събрани на ръчен рекордер през последните няколко години.  Сред записите има повече или по-малко абстрактни звуци (като пейзажи на звука, запис на определени събития и телефонни обаждания).

Звуците, които са били използвани в тази работа са един вид връзка между две географски отдалечени места, но поради емоционални причини -  са много близки на авторката.

Dźwięki domu
            To osobista, dźwiękowo – wizualna praca, odnosząca się do autonomicznych poszukiwań swojego miejsca na świecie. Realizacja odnosi się do tematu domu opuszczonego oraz tęsknoty za miejscami i ludźmi. „Dźwięki domu” to wizualne przedstawienie nagrań gromadzonych na podręcznym dyktafonie przez ostatnie lata, w których skład wchodzą mniej lub bardziej abstrakcyjne dźwięki (takie jak dźwiękowe pejzaże miejsc, nagrania określonych zdarzeń i rozmów telefonicznych).

Dźwięki, które zostały wykorzystane w tej pracy są swoistym łącznikiem między dwoma geograficznie oddalonymi od siebie miejscami, jednak ze względów emocjonalnych – bardzo bliskich autorce. 

Sounds of home
            It‘s personal, sound - visual work relating to the autonomous exploration of your own place in the world. Implementation refers to the theme of an abandoned house, and longing for the places and people. „Sounds of Home“ is a visual representation of the recordings collected on handheld recorder for the past few years, which include a more or less abstract sounds (such as landscapes of sound, recordings of certain events and phone calls).

The sounds that were included in this work are a kind of link between the two geographically distant places, but because of the emotional reasons - very close to the author.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

DOMINIKA WAJBERG (ДОМИНИКА ВАЙБЕРГ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

DOMINIKA WAJBERG    (ДОМИНИКА ВАЙБЕРГ)

 

Cвръхбагаж
С билет, ние също имаме багаж.Голям или малък, съдържа информация за нашата дестинация. Ако пътуваш с багаж който надхвърля ограничения - тегло, размер, брой, или твърде много емоционална тежест, той ще се счита за свръхбагаж, за който ще трябва да се плати с пари в брой или в живота.

Nadbagaż

Posiadając bilet, posiadamy również bagaż. Mniejszy lub większy, zawiera informacje o naszym celu. Jeśli podróżujesz z bagażem przekraczającym limity-wagę, rozmiar, liczbę czy zbyt duży ciężar emocjonalny,  uznaje się go za nadbagaż, za który trzeba dodatkowo zapłacić w gotówce lub w życiu.

Excess Baggage

With a ticket, we also have luggage.Big or small, it contains information about our destination. If you are traveling with luggage exceeding the limits - weight, size, number, or it’s with too much emotional weight, it will be considered as an excess baggage, for which he may have to pay in cash or in life

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

ТРИФОН КАЛФОВ (TRIFON KALFOV) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

Трифон Калфов / Trifon Kalfov

Една промяна в културните очаквания може да постигне много.

Едно от нещата, които биха променили културния климат, е комуникацията и внимателно изготвеното описание на нивата, които е възможно да бъдат постигнати и които са над това, което сега подкрепяме.

В известен смисъл, повечето от нас остават пасивни до края на живота си, без изобщо да осъзнаем, че можем да избираме, без да съзнаваме, че е започнал процес на трансформиране.

Ако това наше описание и послание се приеме като лигитимно в културата ни, значи вече сме поели пътя – БЕЗПЛАТНИЯТ БИЛЕТ ВЕЧЕ Е ИЗДАДЕН!

A change in cultural expectations can achieve a lot.

One of the things that would change the cultural climate is communication and the carefully elaborated description of the levels at which this could be reached and that are above what we currently support.

To some extent most of us remain passive till the very end of their lives without awaking their consciousness to the fact that we can make choices, without realising that a transformation process has begun.

Should this description and message we would like to spread along be accepted as legitimate one in our culture, it would mean we have taken our roadTHE FREE TICKET HAS ALREADY BEEN ISSUED!

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени

АТАНАС ТОТЛЯКОВ (ATANAS TOTLYAKOV) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov

БИЛЕТ???

Всеки е намирал забравен билет в джоба си. Той е от “онова” пътуванe, от срещата с „X”, от „онзи” прекрасен ден. Не, не! Този билет е от „друго” пътуване, „друг” ангажимент,  или …

Моето произведение не е за билетите, които пазим като спомен, а за тези, които намираме случайно в някоя преграда на портфейла. Това не са целенасочено събирани факти, като преднамерено направените снимки от ваканцията. Любимите ни фотоси винаги са старателно подредени в албум, предназначен за разглеждане с приятели. Това не са и билети прикрепени към командировъчното, удостоверяващи нашето професионално пътуване. Това е билета съхранен с подсъзнателен жест, без предварително обмисляне. За него трябва да напрегнем паметта си, да си спомним. Това може да се окаже трудно. Изминалото време, механичните повреди, мастиленото петно отдавна са заличили наименованието на спирката. Можем само да гадаем до къде сме пътували.

Проверете джобовете си! Ако имате стари билети и не трябва да ги пазите като спомен или отчет … върнете ги обратно там, където сте ги открили. Някой ден ще си спомните!

Bilet???

Każdy za nas przez przypadek znajdywał w kieszeni zapomniany bilet. Jest on z „tej“ podróży, ze spotkania z „X“, z tego“ pięknego dnia. Nie, nie! Ten bilet jest z „innej“ podróży,  związany jest z „innym“ zobowiązaniem lub

Moja praca nie jest o biletach, które zachowujemy na pamiątkę, a o tych, które przypadkowo znajdujemy w jednej z przegród portfela. To nie są celowo gromadzone fakty, jak wykonane zdjęcia z wakacji. Nasze ulubione zdjęcia zawsze są starannie ułożone w albumie i przeznaczone do oglądania z przyjaciółmi. To nie są bilety związane ze służbowymi podróżami. Są to bilety zachowane podświadomie, bez premedytacji. Dzięki nim musimy wysilić nasz umysł, aby sobie przypomnieć. To może być trudne. Upływający czas, uszkodzenia mechaniczne, plama atramentu od dawna skryły nazwę stacji. Możemy tylko spekulować, gdzie podróżowaliśmy.

Sprawdź swoje kieszenie! Jeśli masz stare bilety i nie musisz ich zachować je na pamiątkę lub jako dokumentację Umieść je tam, gdzie później możesz je znaleźć. Pewnego dnia sobie przypomnisz!

Ticket???

Each of us had found a forgotten ticket in their pocket. It is a ticket from „that“ trip, from the meeting with „X“, from „that“ great day. No, no! That ticket is from „another“ trip, „another“ commitment, or…

My work is not for the tickets that we keep for a keepsake, but for those that we accidentally find in a compartment of the wallet. These are not intentionally collected facts, as the deliberately made holiday pictures. Our favorite photos are always carefully arranged in an album, designated for viewing with friends. These are also not tickets, enclosed to the business trip documents, certifying our professional journey. This is the ticket, stored in a subconscious gesture without premeditation. We need to exert out memory to remember where it has come from. This may be difficult. Elapsed time, mechanical damage, or an ink spot had long erased the name of the station. We can only speculate as to where we have traveled.

Check your pockets! If you have old tickets and you should not keep them for a keepsake or for an account… put them back where you found them. Someday you will remember!

Posted in За Обществото | Tagged , , , , , | Коментарите са изключени