Глобален договор на ООН

Глобалният договор е инициатива на ООН, която обединява компании и неправителствени организации, приели доброволно да спазват десет принципа за социална отговорност и опазване на околната среда. В България Глобалният договор стартира през 2003г., а през 2010г. е създадена и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Днес в нея участват над 120 организации, които са се ангажирали да следват и да насърчават и другите също да спазват следните десет принципа:

1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
5. Ефективно премахване на детския труд.
6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.
10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

За да се включи дадена организация в Mрежата, е необходимо единствено да изяви желанието си за това и до две години след присъединяването си да състави Комюнике за напредъка, в което да опише какви действия е предприела в подкрепа на изброените принципи. След това докладите стават годишни, като идеята е всяка година да има някакво подобрение на практиките и да се прави нещо повече от предходната.

Чрез своя ангажимент към тези принципи, организациите помагат не само на обществото и природата, но и на себе си, защото това подобрява обществения им имидж и им позволява да споделят опит и добри практики с други компании в рамките на мрежата. Това за пореден път доказва, че е възможно нещо, което е добро за бизнеса, да е добро и за обществото.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.