Възпроизвеждане на екосистемите (Синята икономика)

<— Към „Да постигнеш изобилие (Синята икономика)

Това е втората глава от Синята икономика.

Не пропилявай, не искай.

Японска поговорка

Жизнената икономика е важна за едно устойчиво развитие, както и обратното. Нито една икономика не може да продължи да работи дълго време без истинска устойчивост. Като знаете това, вероятно няма да се изненадате да научите, че решението на настоящите ни икономически трудности е разбирането и прилагането на логиката, действаща в екосистемите. Природата непрекъснато ни показва как работят истинската икономика и устойчивост. Ако развием икономиката си така, както това е направила природата, можем да използваме енергията и суровините пълно и без отпадъци, създавайки милиони работни места. Моделите на действие на екосистемите ни дават ключа към изобилието и отговора на въпроса как то да бъде споделено с всички. Икономика, вдъхновена от природата, работи с местни ресурси и естествени източници на енергия, които отговарят най-вече на законите на физиката, а те се използват от всяко живо същество на Земята. Осъзнаването на този факт ще ни изведе на пътя към устойчивостта. Преобразуването на настоящия икономически модел чрез пресъздаване на логиката на действие на екосистемите, ще ни позволи да задоволим основните човешки нужди и да създадем истинска, Синя, икономика на изобилието.

Пресъздаването на работата и материална ефикасност на екосистемите и естествените местообитания е практически начин за постигане на устойчивост и ефикасност на използването на ресурсите, като в същото време се запазва конкурентноспособността и създаването на добавена стойност. Кръговратът на веществата и енергията е друго гениално свойство на екосистемите, което бихме могли да пресъздадем. Това е начинът, по който природата превръща привидния недостиг в задоволеност и в крайна сметка дори в изобилие. Можем да си представим процеса като водопад, като поток от хранителни вещества, който не изисква никакъв източник на енергия, а само силата на гравитацията. Това е нагледна метафора, която ни помага да разберем как хранителните вещества преминават от видовете в едно растително или животинско царство към тези в друго, носейки полза за всички. Минералите служат за храна на микроорганизмите, те от своя страна – за растенията, а растенията пък са храна за животните, като това, което е отпадък за един, служи за суровина на друг. Кръговратът на веществата и енергията води до устойчивост, като намалява или дори отстранява външните входящи ресурси, като енергията например. Кръговратът премахва и отпадъците и разходите по тях.

По света има множество успешни примери за предприемачества, които показват как Синята икономика може да донесе полза не само за Земята, но и за нейните жители, като им даде сигурност на снабдяване и поминък, както и допълнителни работни места. Можем да разгледаме впечатляващата промяна на саваната Вичада в Колумбия, постигната от П. Лугари в Лас Гавиотас. Можем да проучим проекта за сигурност на продоволствията и поминъка в Западна Африка, приложен в Бенин от отец Г. Нзамуйо. Можем да последваме визията на Х. Олстен и жителите на Готланд за устойчивост и обновяване на земята и културата им; или усилията на Пуебло да превърне тънкостеблени дървета от заплаха за горски пожари в суров материал за биосистема, създаваща устойчиви работни места, храна, гориво и строителни материали. В основата на всички тези идеи стои възпроизвеждането на кръговрата на веществата и използването на енергийни източници според законите на физиката. Всеки постига сигурност за прехраната и енергията, като в същото време създава множество ползи, като положителен поток на финансови средства, намаляване количеството материали и енергия.

Към „Изобилие от оскъдност (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.