Разчупено мислене (Синята икономика)

<—Към „Нови възможности (Синята икономика)

Това е третата подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика.

Прилагането на модела за кръговрат на веществата е най-привлекателен за новите бизнес организации с по-широка и по-силна социална мисия. Възможностите за създаване на работни места в новия икономически модел няма да се основават на подобряване на производителността на труда. Те ще се появят от екологичното, а не от ръчното производство . Новите отрасли ще използват процеси, които следват същите физични закони, на които се подчинява природата.

Разяждащите химикали, обогатените метали и други замърсяващи и невъзобновими материали ще бъдат заменени от решения, основани на простите закони на физиката – гравитация, налягане и температура. Еко-производството ще замени токсичните процеси, изразходващи много енергия с такива при стайна температура, разчитащи на естествените промени в налягането и други физични принципи за производството на различни продукти. Отпадъците ще се превърнат в ресурс. Материалите, достъпни на местно ниво, ще влязат в потока на производство. Стандартите на пазара ще бъдат променени и новаторските идеи ще изпреварят остарелите бизнес норми, които все още много компании следват. Техният модел се основава на пет стари принципа на управлението, описани по-долу. Те могат да бъдат пречка пред развитието и са противоположни на модела, който ни е необходим, за да се справим с проблемите на днешното време. Предизвикателството е да се измъкнем от рамката, но и да работим в условията, създадени от тези принципи на управление, като заменяме старите ограничения с нови възможности.

Преди много години С. Хонда бил запитан дали е направил бизнес анализ на силните и слабите страни на своята компания и на тези на конкурентите му, когато обмислял възможността да премине от производство на мотори към производство на автомобили. Той отговорил: „Ако бяхме направили подобен анализ, никога нямаше да навлезем в автомобилостроенето.” И бързо добавил: „Просто направих списък със слабите страни на най-големите производители на автомобили и списъкът се оказа доста дълъг.”

Към „Принцип на управлението 1: основният бизнес (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.