Кръговрат на суровините в общността (Синята икономика)

Това е четвъртата подглава от главата „Магистратура по брилянтна адаптация“ от Синята икономика.

Подобни иновации могат да позволят на дадена общност сама да удовлетворява нуждите си. Те предлагат основата и средствата за превръщане на инициативите в движения, получаващи пазарен дял въпреки неблагоприятните условия. Общности, които нямат нито пари, с които да търгуват, нито капитал, който да инвестират, често са смятани за по-малко склонни да приемат нови идеи. Но постиженията на отец Г. Нзамуйо, Ч. Говеро и П. Лугари доказват, че това не е така. Дизайнът и внедряването на тези интегрирани биосистеми вече са дали на някои загиващи общности икономически успехи, постоянен паричен поток и нарастващ капитал. Половината от населението по света живее в селски и земеделски райони. Развиващите се страни, в които населението разчита изключително на земеделието за осигуряване на прехрана, могат да извлекат огромна полза от интегрираните биосистеми, допълнени с биорафинерия. Пример тук е методът, използван в Лас Гавиотас за събиране на смола от отглежданите в района дървета, които се преработват с помощта на електроенергия от възобновими източници в девет различни продукта, като всички отпадъци от производството се използват за направата на строителни материали. Интегрираните биосистеми ще позволят и на развитите страни да намалят значително въглеродния си отпечатък и да повишат ефикасността на използване на ресурсите.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.