Преосмисляне на политиката енергийно потребление (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Нови енергийни възможности“ от Синята икономика.

В природата повечето видове задоволяват основните си нужди, използвайки наличните ресурси. Как можем да възпроизведем това в създаването и потреблението на електроенергия? Ако разгледаме как системите в природата ефективно генерират енергия, както са правили това успешно в продължение на милиони години, можем да открием начини да намалим търсенето 10 до 20 пъти, като в същото време осигурим по-голяма достъпност. Възниква идеята за система за потребление, която изисква много по-малко външна енергия, значително намалява необходимостта от минодобив и съкратява многократно емисиите. Новият бизнес модел, който си представяме, ще поправи страничните щети, които мълчаливо пренебрегваме. Това е нов подход към управление на търсенето: намеса в предлагането. Ако използваме по-добре това, с което разполагаме, ако намерим нови начини за постигане на по-голяма ефективност, ако произвеждаме устойчиво, това ще означава, че сме се научили да прилагаме принципите на физиката в ежедневието си. Най-накрая ще постигнем възможно най-добро използване на физическия свят. Замествайки нещо с нищо, използвайки отпадъците като изходен материал, ще се нуждаем от по-малко и ще имаме повече.

С времето всички видове са се адаптирали да концентрират и съхраняват енергията, от която се нуждаят, за да поддържат телесната си температура, да се движат, да се трансформират. Афалите (вид делфин) и китовете знаят как да преодолеят съпротивлението на водата, червената риба тон знае как да запази топлината си. Рибата-кутия вдъхновява дизайна на автомобилите с изключителната си ефикасност. Жълтите брашени червеи произвеждат естествен антифриз, а морският охлюв – керамика в студени води. Можем да прибавим и студената светлина излъчвана от калмарите; химичните процеси при зимния сън на мечките; енергията в твърдо сътояние, произвеждана от лишеите; плъзгане без триене, осъществявано от арабския пясъчен гущер; извличането на вода от пустинните бръмбари и загряващи и охлаждащи системи, усъвършенствани от термитите. Всяко адаптиране убедително показва, че видовете еволюират по начин, който им осигурява максимална енергийна ефективност.

Когато приносът на всеки един бъде вплетен в екоситеми, осъществяващи кръговрат на веществата и енергията, не можем да не бъдем възхитени от тяхната елегантност и прецизност. Енергията никога не е самоцел, а е средство за постигане на дадена цел. Най-често енергията носи храна и вода, помага за изграждането на дом, улеснява придвижването и поддържа здравето. Екосистемите създават енергия много по-ефективно от начините за производство, които сме намерили ние. Природата ни учи, че замяната на „нещо” с „нищо” може да ни предложи вдъхновяващи решения за отраслите на бъдещето.

Това е основната концепция: замяна на нещо с нищо или с нещо толкова малко и различно, че по никакъв начин не прилича на заменената система. Това е радикално различен подход за решаване на енергийните ни проблеми и лежи в основата на промяната на бизнес модела, от която се нуждаем, за да намалим зависимостта си от петрола и добиваните от мините материали, чиято обработка изисква изгарянето на още твърди горива.
Спомнете си за изобретението на Д. Рейнолдс – КороПеч, което отчита температурата, ритъма на сърцето и кръвната захар непрекъснато, без да се нуждае от кабели или батерии. То пести пари и осигурява данни в реално време. Същата технология може да бъде използвана за насочване на електрически поток от здравата тъкан на сърцето към увредената, замествайки пейсмейкъра. В крайна сметка това може да доведе до момент, в който батериите и кабелите ще бъдат окончателно премахнати, спестявайки ни огромно количество материали и енергия. Милиарди малки батерии, произвеждани и после изхвърляни, се правят от висококачествени метали; вече няма да има нужда да копаем земята, за да добиваме тези метали.

Спомнете си за коприната и нано-инженерството на Ф. Волрат. През последните 50 години полимерите и пластмасите изместиха металите и доведоха до повишено търсене на петрол – материалът, от който се произвеждат тези пластмаси. Тук отново имаме възможност да приложим изпробвана, развита технология, която копира методите, използвани от природата и натрупаната от земеделците в продължение на 40 века мъдрост. Замяната на титан с коприна ще доведе до силен спад на търсенето на стомана и метали и ще намали необходимостта от минодобив, както и потреблението на енергия. Проучва се и възможността за използване на бактерии за извличане на метали от негодни за употреба батерии. Вместо топилни пещи за метали, хелацията се извършва при стайна температура с много по-малко енергия.

Спомнете си за иновацията на Б. Роузър, използваща естествени процеси за стабилизиране на зависещи от температурата фармацефтични продукти, които в противен случай биха станали негодни за употреба. Премахването на необходимостта от охлаждане на ваксините би ни спестило 300 милиона долара разходи за здравеопазване в развиващите се страни. Подобно портфолио от технологии за „замяна на нещо с нищо”, приложено в здравеопазването и хранителната промишленост би намалило допълнително потреблението на електроенергия. Икономиите ще бъдат наистина огромни, когато пресметнем не само какво ще спестим, но и какво ще използваме повторно.

Спомнете си за технологията на завихрянията на К. Холберг. Най-великият и най-надеждният източник на енергия на Земята е гравитацията. Не можем да пренебрегнем огромните възможности, които ни дава тази неизчерпаема сила, действаща 24 часа на ден, а не само докато грее слънцето. Почти всички живи организми са се адаптирали към тази предсказуема сила и я използват оптимално за задоволяване на потребностите си. Завихрянията се предизвикват от гравитацията и имат потенциала да ни осигурят питейна вода с минимален разход на енергия. Завихрящата сила на водовъртежите, които отстраняват бактериите и въздуха от водата, би премахнала нуждата от бактерициди и би намалила потреблението на електроенергия.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.