Електричество от pH (Синята икономика)

Това е третата подглава от главата „Нови енергийни възможности“ от Синята икономика.

Докато ние, хората, обсъждаме стойността на атомната, слънчевата, вятърната и фотоволтаичната електроенергия, системите в природата осъществяват кръговрат на енергийните нужди сред всички елементи по веригата на базата на разлики в нивото на pH. Дърветата генерират електропотоци от разликата между нивото на своето pH и това на почвата. Потенциалният водород (рН) е важен фактор в естественото енергийно уравнение, защото регулира скоростта на биохимичните реакции. Осъществява това, контролирайки интензивността на ензимната активност, както и скоростта, с която електричеството се движи през телата ни. Високо рН означава, че дадено вещество или разтвор има по-висока алкалност и по-голямо съпротивление. Затова електричеството се движи по-бавно при високо рН. Ако даден разтвор е киселинен (има по-ниско рН), електричеството се придвижва по-бързо. Акумулаторите на автомобилите са киселинни. В студено време киселинният акумулатор бързо задвижва колата ви. От гледна точка на биохимията всичко, което е алкално, е бавно. Сравнете оловно-киселинните автомобилни двигатели с алкалните батерии на джобните фенерчета. Батерията на фенерчето се разрежда по-бавно. Системите в природата използват това взаимодействие постоянно, без дори да се нуждаят от олово (атомобилните двигатели) и литий (батериите на фенерчетата). В живите организми мембраните служат като пропускватели за тези потоци -те пускат електроните да преминат бързо или бавно; управлението на разликите в нивото на рН определя електропотока.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.