Мините като биорафинерии (Синята икономика)

Това е десета подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Предимство е, че минодобивът изисква дългосрочна визия. Времето между получаване на разрешително за проучване на терена, разрешително за добив на руда и първите продажби, често е над десетилетие. Компанията трябва да е готова да вложи задължителните по закон доверителни фондове във възстановяване на земята или осигуряване на бъдеще за местната общност след приключване на експлоатацията на мините. В този смисъл мениджърите на минодобивни предприятия са съвсем наясно, че за бъдещето трябва да се мисли днес. И въпреки това наличието на 400 000 акра земя само на 45 минути от центъра на Йоханесбург крие повече потенциални ползи за акционерите, отколкото могат да си представят.

Земеделието не е единственият сектор, който може да донесе множество парични потоци чрез концепцията за биорафинериите. Минодобивът може да донесе същите ползи, като просто използва наличните ресурси. Ако си представим преработката на отпадъците от рудите при нова финансова структура, която връща на земята предишната й омайваща красота и в същото време доставя уран на пазара, вместо да го оставя да се натрупва в почвата, историческото и културно богатство на региона ще се превърнат в ценен актив. Той може да е инвеститорската оценка за истиската стойност на златните мини. Никой не отделя време да оцени стойността на активите, намиращи се под формата на прилежаща земя. Те дори не се оценяват в счетоводните документи. Земята се разглежда като разход, който може да бъде прехвърлен на случаен купувач на каквато и да е цена. Колко бихте платили за земя, която носи риск от замърсяване с уран? И каква би била цената на тази земя, ако беше чиста и красива?

Понякога е нужен външен човек, за да ти покаже необикновените неща, които се разкриват пред прага на собствения ти дом. Ако с годините златните и уранови мини се превърнат в сложна система за извличане на вода и генериране на електричество, както и демонстриране пред обществото на инженерните чудеса, улесняващи минодобива на дълбочина 4200 метра, те могат да станат наистина привлекателни и да получават повече приходи. Йоханесбург е един от най-пъстрите градове в Африка. Имайки предвид културните, природните и промишлените обекти, част от наследството на ЮНЕСКО, златните мини, околната среда и историческият контекст със сигурност биха донесли това международно признание.

Стабилната икономическа основа, от която се нуждаят мините, както и нуждата на страната от прилагане на социални и екологични политики и поддържане на външна търговия, рядко са били така тясно свързани, както възможностите, които дават минодобивните компании. Възможността за незабавни и дългосрочни ползи е голяма. Някои от представените концепции се основават на съществуващи технологии, други са само визия, която се нуждае от допълнителни изследвания. Със сигурност обаче може да се каже, че същите мини, които в миналото са били критикувани и все още са под наблюдение от правителствени и неправителствени организации, рядко са били представяни в по-благоприятна светлина, от начина, по който ги описахме в настоящата глава. Те могат да донесат ползи на обществото.

Мина, която е част от ЮНЕСКО, осигурява питейна вода за бедните, обслужва високите сегменти на пазара с енергизирана бутилирана вода и създава приходи от въглеродни кредити. Освен това тя намалява разходите си, като задоволява голяма част от енергийните си нужди, благодарение на наличните ресурси, диверсифицира дейността си в енергетиката и производството на храна, като създава работни места. Една такава мина предлага бъдеще на местното население, което днес няма визия или дори способност да мечтае. Всяка компания заслужава уважение, възхищение, благодарност, високи цени на акциите и добър обществен имидж още в момента, в който започне да се справя с причиненото в миналото замърсяване.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.