Любопитно лъкатушещ път 2 (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Кръговратът в Синята икономика“ от Синята икономика.

(Към първа част)

(Втора част)

Ще трябва да разберем и оценим симбиозата – как видовете работят заедно за постигането на цел, обща за цялата система. Обновяването в Лас Гавиотас идва от разбирането на симбиозата между боровете и микоризните гъби. Разбирането за това как силите в природата винаги еволюират в посока най-пълноценно използване на ресурсите в екосистемата ни позволява да открием регенериращите способности на системите в природата, за да преодолеем щетите, най-често нанесени от собственото ни невежество. Природата не изчислява парични потоци. И докато ние сме обсебени от мисълта за парите (за наша изгода), екосистемите създават множество приходи, най-добре измерени в протеини, питейна вода, енергийни ресурси и системи за защита. Природата се развива, изчислявайки интегрирания поток от ползи. Подобна синергия води до общи ползи като безплатни и чисти въздух и вода в изобилие. Ако предприемачите в тези нови конкурентноспособни бизнеси включат подобни резултати сред целите си, те ще донесат ползи за всички и ще изградят огромен социален капитал. Може би, подобно на жителите на Бутан, ще започнем да изчисляваме Индекс Брутно Национално Щастие, вместо Брутен Национален Продукт.

Линейните икономически модели изискват да поставим пазарна стойност на всичко, да изчислим цената на всеки ресурс, да начислим режийни разходи за всеки продукт и да превърнем източниците на разходи в източници на печалба, които се конкурират за вътрешни ресурси чрез аутсорсинг. Полученото уравнение е съставено на базата на логиката за консолидиране – събиране на всичко и елиминиране на дублиращите се стойности. Това не разкрива синергиите сред различните отдели в една компания, нито определя общите блага, които се смятат за безплатни и затова без никаква икономическа стойност. Нито пък поставя цена на разходите, които се прехвърлят върху обществото, разположено извън логическата рамка на основния бизнес. Нито разкрива пропуснатите възможности, които просто не могат да бъдат проучени, защото не са част от същия този основен бизнес. Най-често просто прехвърляме разходите на бъдещите поколения, които нямат представа, че експлоатираме Земята, нанасяме непоправими щети и им завещаваме множество проблеми. Климатът се променя неумолимо, а никой не разбира, че трябва да бъдат взети спешни мерки.

В бизнеса, компаниите предпочитат да увеличават печалбите си и пазарния си дял, пренебрегвайки социалните разходи за местната общност, като произвеждат там, където разходите за единица продукт са най-ниски. Корпоративните и политически решения никога не вземат предвид създаването на пълна заетост като възможен вариант. В природата обаче има работа за всички и никой не се смята за твърде млад или твърде стар. Там, където екосистемите очевидно насърчават иновациите, сътрудничеството, търпението и постоянството, настоящият икономически модел е безчувствен към промените, освен ако не са инициирани от или не служат на интересите на водещите компании. Пазарните лидери със своите линейни модели на производство и дистрибуция яростно се противопоставят на всяка промяна, която излага на риск настоящите процеси и източници на приходи, а съответно и бонуси към заплатите на мениджърите.

Често забравяме, че видовете и екосистемите са се справили с множество катастрофи в миналото и бързо са еволюирали, за да се адаптират към новите и често коренно различни условия. Това е подходът, който трябва да възприемем, за да се справим с въглеродния диоксид и други т.нар. парникови газове. Ако изолираме въглеродния диоксид и не виждаме цялата система, вероятно ще пропуснем истинските решения на проблема. Улавянето на CO2 с помощта на микроводорасли и използването му за производство на биогорива е просто и в същото време гениално решение, което създава множество ползи, включително непрекъснатото улавяне и повторна употреба на въглеродни газове във фото-биорафинерии и производство на полиестери без употребата на сярна киселина. От друга страна, ако мислим само за газа и проблемите, които причинява и решим, че трябва да намерим начин да го елиминираме, тогава идеи като атомната енергетика и изхвърлянето на огромни количества CO2 дълбоко в океаните, може да изглеждат логични и очевидни, независимо от цената, която в края на краищата ще покрият данъкоплатците. Тези скъпи решения изглеждат очевидни, само ако капацитетът на екосистемите да намират решения се съкрати до една концепция, представена с твърде опростени цели като намаляване на емисиите. Това елиминира възможностите за балансиране на рисковете или създаване на нови дългосрочни решения, като оставя хората да търсят краткотрайни такива, без да могат да предвидят бъдещите щети, които те ще нанесат.

В един еволюционен модел, в който промените се разглеждат като нещо нормално, гъвкавостта е правило, а не изключение. Рискът, присъщ на неизбежните промени, се смекчава, защото естествените системи еволюират по-просто и в същото време по комплексен алгоритъм: винаги се опитват да намалят необходимостта от материали и енергия, за да може повече и по-разнообразен живот да насели системата и да я направи по-устойчива.

Възможностите за предприемачество, вдъхновени от силата на екосистемите, определят целите на Синята Икономика. Това, което виждаме да се разгръща пред нас, преминава отвъд брилянтността на отделните видове. Сумата е повече от сбора на отделните части. Свят, който е дом на тези удивителни екосистеми, които осъществяват кръговрат на веществата в един безкраен цикъл, е свят, който може да приеме предизвикателството да се справи с бедността, нещастията, неравенството и отпадъците. Фокусирайки се само върху сто иновации, вдъхновени от удивителната природа, ние си представяме, че е възможно да бъдат създадени до 100 милиона работни места през следващите десет години.

Нека да вдъхновим творчеството и решимостта на предприемачите по света, които ще намерят в тези иновации множество възможности за изграждане на една нова икономика. Ако променим гледната си точка, за да намерим вдъхновение в чудесата на природата, можем да преминем от капацитет към компетентност, от мащаб към обхват, създавайки една Синя икономика за синята ни планета.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.