Международен ден за справедлива търговия

На днешната дата, 12.05.2012г., отбелязваме световният ден на справедливата търговия. Денят се отбелязва от Световната организация за справедлива търговия (World Fair Trade Organisation – WFTO) всяка втора събота на месец май.

WFTO си е поставила за мисия да помага на производителите да подобрят своя начин на живот и общността, в която живеят, чрез Справедлива търговия и да изгради свят, в който „търговските структури и практики работят в полза на бедните и насърчават устойчиво развитие и справедливост.“ Организацията работи в 75 държави в пет региона и в момента включва над 450 члена и над един милион производители, спазващи принципите на справедливата търговия.

Справедливата търговия е „търговско партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение.“ Тя осигурява на дребните местни производители справедливо възнаграждение за положения от тях труд и така те могат не само да издържат семейството си, но и да помагат за развитието на общността, в която живеят. Компаниите, които са членове на организацията, са длъжни в ежедневната си дейност да спазват десетте принципа на справедлива търговия:

  • предоставяне на възможности на икономически неравнопоставените производители – подкрепа за дребните производители;
  • прозрачност и отчетност – прозрачно управление и търговски връзки, диалог с всички заинтересовани страни;
  • практикуване на справедлива търговия – дългосрочни взаимоотношения, основани на взаимно уважение и грижа за благосъстоянието на производителите с отчитане на културната им идентичност;
  • заплащане на справедлива цена – осигуряваща справедливо възнаграждение за производителя, но не и прекалено висока за пазара;
  • гаранции, че в производството не е използван принудителен труд и че в случаите на детски труд, това не е било за сметка на здравето и образованието на децата;
  • недискриминация, равенство между половете и свобода на сдружаване – гарантиране на равнопоставеност независимо от пол, раса, религия, народност, възраст;
  • добри условия на труд;
  • изграждане на капацитет – подобряване на уменията и знанията на служителите и производителите;
  • насърчаване на справедливата търговия – повишаване на информираността на доставчици, клиенти и обществото като цяло;
  • уважение към околната среда – устойчиво управление на ресурси, използване на местни суровини, намаление на вредните емисии и отпадъци, рециклируеми опаковки.

В някои страни продуктите, носещи емблемата на FairTrade са доста широко разпространени и могат да бъдат закупени от всеки супермаркет. При обучението ми в Икономическия университет във Виена, например, ми направи впечатление, че до всяка кафе машина по етажите, беше поставена и още една с логото на Организацията за справедлива търговия. Кафето от нея беше само с няколко цента по-скъпо, но вземайки си от него, човек знае, че е дал своя принос за това, производителите му да получат справедливо възнаграждение. В студентския стол също част от предлаганите закуски и храни отговаряха на принципите за справедлива търговия и съответно носеха знака на организацията.

В България марката Ten Senses, разпространявана от асоциация Интегра, притежава сертификат за справедлива търговия. Надявам се в бъдеще повече хора да познават принципите на справедливата търговия и продуктите, носещи нейното лого да бъдат по-разпространени и достъпни и в нашата страна.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.