От пулпа до протеини (Синята икономика – предприемачество 4)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Инициативата „От пулпа до протеини” е подета и научно обоснована от К. Ямарило по молба на Сеникафе. Тя превръща остатъчната биомаса от производството на кафе в храна и осигурява продоволствена сигурност. Проучванията започват през 1994г. и надграждат изследванията на проф. Ш. Чанг от китайския университет в Хон Конг, който отглежда върху отпадъците от производството на кафе толкова гъби шийтаке, колкото могат да бъдат отгледани и върху отсечени дъбови дървета. Проучванията, проведени от И. Миленкович в университета в Белград, показват, че остатъчният субстрат може да бъде използван като висококачествен фураж за животни. Както плодното тяло на гъбите, продавано за храна, така и субстратът, ползван за фураж, изграждат продоволствена сигурност на местно ниво и повишават доходите благодарение на износа. Тази инициатива осигурява пряко и косвено заетост на 10 000 души. Програмата в Зимбабве, ръководена от Чидо Говеро, помага на сираци да се измъкнат от бедността и насилието. Потенциалът надхвърля 50 милиона работни места, ако всички производители на кафе по света развият този кръговрат на веществата. Ако програмата се разшири към производителите на чай и овошните градини, потенциалът може да се удвои до 100 милиона. Капацитетът за производство на храна надхвърля настоящия световен добив от риболов.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.