Мрежите са отворени и еволюират (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Мрежите са отворени и еволюират от хаос и безредие към по-висока ефективност и ред.

Бизнесът действа в условия на непрекъснати промени, които не могат да се предвидят или предскажат. Следователно той трябва да остане отворена система, усещаща промените и способна сама да създава нови тенденции. Производствената система трябва на всяка цена да избягва затварянето на веригата. Ако бизнесът се стреми към затворена система, транспортните разходи нарастват (защото нищо не се обработва на място) и онова, което не е необходимо за производството на крайния продукт, просто се озовава на боклука. Важно е производствените системи да бъдат гъвкави, подобно на паяка. Спомнете си, че каквото и да яде той, винаги успява да изпреде същата висококачествена нишка, която прави паяжината му толкова здрава.

Една система остава гъвкава ако разполага с достатъчно източници на обратна връзка, които й позволяват да идентифицира нови възможности за генериране на допълнителни приходи. Можем да кажем, че суровините представляват хаоса, защото не могат да бъдат използвани пряко за задоволяване на нуждите от вода, храна, подслон, здравеопазване и енергия. Непродадените продукти в склада и боклуците, които се озовават в депата или се изгарят също могат да бъдат възприети, като признак за хаос. С времето производството и потреблението ще помогнат за постигането на по-високо ниво на порядък. Това означава, че при същото или дори по-ниско ниво на входящи ресурси, с малко допълнителна енергия и с минимални отпадъци, получаваме по-висока добавена стойност. Потенциалното развитие и подобрение на практика няма граници. Всичко зависи от въображанието и творческите способности на смелите хора, които желаят да се занимават с предприемачество и не се страхуват да поемат отговорност.

Това означава, че Вторият закон на термодинамиката, според който всичко еволюира от хаос към порядък в една затворена система, може да бъде адаптиран и към отворена такава, осигурявайки възможности, които днес дори не можем да си представим. В първата глава описахме как земята е еволюирала от прости към сложни форми на живот, от хаос към порядък, благодарение на преобразуването на огромния поток енергия в мрежа от взаимовръзки. Тази непрекъснато еволюираща мрежа обогатява живота ни и ни позволява да удовлетворяваме основните си нужди от материя и енергия. Човешкото разбиране за природните системи предполага, че земята може да продължи да еволюира. Успокояващо е, че последните икономически теории съответстват на най-ранните ни познания за способността на природата да създава от нежива материя и ограничен брой живи клетки едно безкрайно богатство от живи организми. Това означава, че икономическите аксиоми на третото хилядолетие са в хармония със законите на физиката, биологията и химията, потвърдили валидността си в продължение на милиони години.

Настоящата икономическа система, която се основава на централизирано управление и развитие на едно основно бизнес направление, не е лоша, но не е и достатъчно добра. В тази система има много място за развитие, предприемачество и иновации. Настоящата икономика има потенциал да отговори на нуждите на хората при условие, че продължаваме да откриваме нови и нови взаимовръзки между продуктите и процесите. Това всъщност е и основната цел на икономиката – да произвежда повече от едно и също количество входящи ресурси. Следователно ако икономистите сериозно се захванат с повишаването на производителността чрез създаване на повече добавена стойност от по-малко невъзобновяеми и повече възобновяеми ресурси, ще бъде създаден един модел на производство и потребление, който подобрява живота на Земята. За съжаление повечето от настоящите бизнес практики изобщо не насърчават живота и е крайно време да променим това. Вярвам, че съществува начин за развитие на устойчиви бизнес практики.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.