Божиите синове 1 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

На следния ден фараонът е заповядал да ме повикат и трябва да отида при него. Дворцовият ми възпитател идва в уреченото време и ме отвежда при баща ми.

- Ела, дете мое – казва той, – искам да ти кажа какво се договорихме с Птаххотеп за твоето посвещение.

- Той е бил при тебе?

-Не! – отвръща баща ми и ме поглежда въпросително.

- Ти си бил при него? – питам тогава.

- Не, и това не! – отвръща ми повторно с усмивка.

- Татко – осмелявам се сега, – често ми се е искало да те попитам как можеш да се съветваш с Птаххотеп, без ти да ходиш при него и без той да идва при тебе. Много пъти ми е правело впечатление, че ми казваш нещо за него, като че ли си ходил там и сте разговаряли. А не си излизал от двореца, нито той е идвал при тебе. Как е възможно това, Татко?

Баща ми, свикнал още от детството ми с моите въпроси, и сега ми отговаря все тъй търпеливо, както винаги:

- Ти имаш огледало и си видяла главата си в него, нали?

- Да, Татко, всеки ден виждам главата си, когато Мену реши косите ми.

- И нещо да ти е направило впечатление? – пита баща ми.

- Че имам доста по-издължена глава, отколкото повечето човешки синове. Но и ти, и Птаххотеп, и повечето от ония, които произхождат от нашата среда – както ни наричат божиите синове, – имаме такава особено издължена задна част на главата. Това се забелязва, въпреки тюрбана и украшението за главата. Откъде е това, Татко? Защо ние имаме друга форма на главата, различна от тази на синовете човешки?

- Виж, детето ми, за да разбереш много работи тука, на земята, първо ще трябва да узнаеш някои неща за развитието й.
Като всички тела във вселената и всички живи същества, които ги населяват, планетата Земя е подчинена на законите на постоянните промени. От вечния първичен Извор се излъчват Божествени творчески сили, които чрез постоянно нарастващи вълни проникват чак до материята, което означава, че материята се създава от тези сили. Този процес достига най-високата си точка при свръхматерията и после автоматично се обръща, като отново започва процесът на одухотворяване, при който материята се превръща отново в енергия. Но това продължава цяла вечност. Тези промени настъпват равномерно, но толкова бавно, че един човешки живот не стига да ги забележиш и наблюдаваш. Все пак, когато подобна промяна е назрявала – незабелязано за хората, в течение на дълги хилядолетия – настъпва мигът на внезапното й проявление. Та сега ние живеем в такова преходно време, когато промените стават забележими. Към тези явления се числи и следното: на земята живеят няколко народа, чиито представители имат кръгли черепи, и тези народи са водени и управлявани от владетели, които са на значително по-високо духовно равнище и със съвсем различен външен вид. Те имат по-стройни тела и удължена задна част на главите си… А някога на земята живеела раса, която била съвсем различна от сегашните хора. В нея се проявявал напълно законът на духа, а не законът на материята, който действа при днешните човешки раси. Тя имала съзнание на божествено равнище и била проявлението на Бога тука, на земята, без да падне до равнището на физическото тяло и на егоизма. Със своята божествена чистота тази раса наистина заслужавала името си – „божии синове“… Целият живот се основавал на духовността, любовта и безкористието. Желанията на плътта, инстинктите и страстите не затъмнявали нито за миг духа. Хората от тази висша раса познавали всички тайнства в природата, но и своите собствени сили, които постоянно държали под контрола на духа си, и имали способността да овладяват и направляват и природата с нейните могъщи енергии. Знанието им било безпределно. Те не били принудени да изкарват хляба си с тежък физически труд, тъй като, вместо да напояват земята с потта си, впрягали природните сили да работят. Те познавали всички закони на природата, тайните на материята, познавали законите и тайните на самите себе си и могъществото на духа. Разбирали как една енергия се превръща в материя и как материята става енергия. Били създали съоръжения и средства, чрез които могли да съхраняват, да привеждат в движение и да използват според нуждите си не само всички сили в природата, но и собствените си духовни енергии. Живеели мирно и щастливо върху голяма част от земята… Ала по онова време живеели на земята и други същества, подобни на божиите синове, с много по-материално тяло и с много по-ниска степен на развитие – духовно изостанали, със съзнание на равнището на физическото тяло. Те живеели в девствените гори, борели се помежду си, водели борба и с природата и животните. Това били първобитните хора. Расата на човешките синове, която виждаш в нашата страна, е произлязла от кръстосването на тези две раси. Както ти казах, във вселената действа вечният закон за движение и промяна. Земята сега е в период на материализиране. Това означава, че творческата божествена енергия навлиза все по-надълбоко в материята и постепенно властта ще преминава в ръцете на все по-материалистични и все по-материалистични раси. Гасне малко по малко по-извисената раса. Напуска материята и се отдръпва в духовния свят. Изоставя човечеството съвсем само за известно време – измерено със земните мерки, може би за хиляди години – за да може то да напредва самостоятелно, да се развива независимо и свободно със свои собствени сили, без видимо и явно ръководство. И така, хората от тази материалистична животинска примитивна раса трябва да се размножават, според божествения закон, да стават все по-силни, докато установят окончателно властта си на земята. Но преди да напусне планетата, висшата раса трябвало да вложи духовните си сили в нисшата, за да може тя след дълго предълго време – по законите на наследствеността – да започне да се извисява отново над материята. Така много синове от божествената раса били поели кръста на саможертвата и създали деца с човешките дъщери. Това първо смешение, а и последвалите поредни смешения довели до раждането на най-различни индивиди и постепенно до оформянето на нови раси. Божествената сила на божиите синове и голямата физическа сила на човешките дъщери създавали най-разнообразно потомство от физически и духовни титани. Но някои физически титани наследили по майчина линия примитивен неразвит ум. В такъв случай съзидателната мощ на бащата се проявявала само на материално равнище и физически тези същества ставали изключително силни. Чудовищната си физическа мощ те използвали за подтискане на по-слабите, а животинската им природа ги превръщала в тирани, всяващи страх и ужас у всички. Но имало и духовни титани, в които съзидателната сила се изявявала чрез висшите центрове на мозъка, а не чрез тялото. Те имали задачата да водят за известен период нисшата раса, която била много близо до материята, както и смесените раси, оформили се в резултат на смешенията, за които ти споменах. Тези духовни водачи ги учели на мъдрост, на наука и изкуство, които са основа на по-висша култура, давали им пример за универсална божествена любов, за безкористие и духовно величие. Затова именно днес някои страни са управлявани в условията на деспотизъм и тирания, докато в други все още преобладават мъдростта и разбирателството. Но всичко това постепенно ще изчезне и на човечеството ще му останат само историята, легендите и традициите, за да си спомня за великите посветени и да се опитва да научава по нещичко от тайните науки. Но благодарение на закона за наследствеността съществува възможност, дори и в най-мрачната епоха на земята, да се прероди божи син в човешко тяло, за да покаже на човечеството кой път може да го изведе от мрака и нещастията.

- Татко, нашата страна онази земя на божиите синове ли е?

- Не, дете мое. Онзи континент, който бил някога родина на божиите синове, е напълно изчезнал. Потомците на божествената раса ставали все по-малко, напускали материалните си обвивки и не се прераждали повече. В края на краищата по различни места на света от тях останали само неколцина, за да предадат властта на хората, които ставали все по-силни. Смешението на двете раси довело до появата на индивиди, които били вече онаследили магическите знания от бащите си и физическия животински егоизъм от майките си. Те проникнали в храма и благодарение на духовните си способности получили посвещение, което за съжаление обаче принизявали и свеждали единствено до равнището на черната магия. Използвали само за лични цели своите енергии и силите на природата, които се научили да овладяват чрез съоръженията и средствата на храма. Живеещите все още в тази част на света божии синове знаели какво точно ще се случи: тези енергии унищожават безмилостно всекиго, който дръзне да ги използва сатанински и егоистично, вместо по единствено правилния начин – безкористно и божествено. Те знаели, че черните магьосници вървят към собствената си гибел, че алчното им заслепление ще доведе до всеобщо унищожение. Ето защо последните божии синове построили огромни кораби, затворени и изолирани отвсякъде, устойчиви спрямо всички енергии, които могат да проникват в материята и да причиняват нейния разпад. И тайно пренесли някои от своите технически средства, взели семействата си и домашни животни, затворили всички отвори и напуснали тази част от земното кълбо, която щяла да загине безвъзвратно. Едни отпътували на север, други – на изток, трети – на юг, а четвърти се насочили насам, на запад… Черните магьосници скоро изгубили контрола над всички свои технически средства. Те би трябвало да насочват най-висшите космични божествени енергии към тези средства и да ги акумулират в тях, тъй като единственият източник на тази сила на земята е самият човек. Но колкото по-алчни ставали тези хора, толкова повече се влошавало качеството на енергийния поток, с който били зареждани техническите им средства. И един ден, след като божиите синове били много надалече, дошла бедата: един черен магьосник, без да иска, насочил към собственото си тяло енергията, която разграждала материята, с други думи предизвикал превръщането й в друг вид енергия. Но след като вече процесът започне, тази материя, превърната в енергия, действа като разрушителна сила по всички посоки, докато дематериализира всичко. По този начин бил разрушен целият континент. По-късно новите енергии, получени в резултат на същия процес, станали причина за неговото забавяне до окончателното му спиране… Цялата тази дематериализирана част от света се превърнала в радиоактивна енергия, която стигнала най-напред до предела на земната атмосфера и след това се върнала, наново превърната в първичната форма на всяка материя. След многобройни превръщания и изменения цялата тази огромна маса се изсипала обратно на земята като безконечни валежи от вода, кал и пясък. Водите на океаните се слели над огромната рана в тялото на земята. Сушата от другото полукълбо се разцепила от труса и се разделила на континентите, които днес са ни добре познати, за да се запази равновесието на планетата. Една част от изчезналия континент се превърнала в тази огромна пясъчна пустиня в нашата страна, която застрашава плодородните и населявани с хора райони, защото ветровете могат да ги затрупат с пясъци… Синовете божии имали в корабите си специални технически средства, с които запазвали постоянно хоризонталното им положение. И затова успели да преодолеят всички трудности и благополучно да се приземят. В различните части на света, където се появили те, се родила нова култура. Със своите знания, с мъдростта и обичта си печелели сърцата на местните жители. Ставали владетели и били почитани като богове или полубогове. Първата им грижа била да издигнат необходимите съоръжения, за да изолират в тях тайните технически средства, като по този начин ги запазят от външния свят и съхранят кондензираните в тях мощни проникващи енергии. Тези съоръжения са известни под името пирамиди и ги има в различни краища на света, където божиите синове намерили убежище заедно с всичко, което успели да спасят от своята цивилизация.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.