За учението на Птаххотеп 3 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Посветеният познава всички вибрации и има съзнателно развити органи, за да употребява тези енергии. Например ти познаваш силата на мисълта, благодарение на която ние можем да общуваме телепатично. Тези енергии овладяваме благодарение на един по-висш орган – нашия главен мозък. Човешките синове дори не знаят, че притежават такива органи. Посветеният е способен да излъчи най-висшата от всички енергии – божествено-творящата. Тази енергия е енергията и еманацията на живота, на вечното СЬМ или БИТИЕ. Благодарение на нея цялата вселена е изпълнена с живот. Да употребява съзнателно тази енергия – на това е способен единствено и само богочовекът, единственото живо същество, което е идентично с Бога в съзнанието си и излъчва тази енергия от своето божествено съзнание, от космичното си съзнание за цялото. Никое друго живо същество не би могло да понесе съзнателно тази енергия.

Всяка енергия има своята материализация на земята и затова ние смятаме, че на всички енергии и вибрации съответства материя, която има съпротивителната сила да я понесе и предаде по-нататък или дори има способността да я съхрани в себе си и после, в определен миг, да я излъчи. Как ще нарекат тази енергия е съвсем без значение. От нея са съставени и изградени телата на живите същества и на проявените форми, съответстващи на различните степени на съзнание. Но те са изградени не само от съответстваща на тяхното ниво на съзнание материя – имат и материя, която е носителка на вибрации с по-малка честота. Например материята на растенията притежава необходимата съпротивителна сила за вибрациите на вегетативната жизнена енергия, но и за собствените трептения на минералната материя, защото те имат минерално-материално тяло. Нервите и телата на животните носят в себе си съответстващата на тяхното стъпало на развитие животинска енергия, но и по-ниските с една октава честоти на трептения на вегетативната и с още една октава по-ниските вибрации на минерално-материалните честоти.
Нервите на обикновения човек например имат достатъчно съпротивителна сила, за да понесат вибрациите на менталното ниво. С менталните енергии той мисли и е осъзнат на това равнище, с животинските енергии той чувства и преживява всички настроения, потоците от вегетативна енергия оживяват тялото му, а най-сетне неговото тяло е изградено от минерално-материални енергии. И така върви все по-нагоре до богочовека, който използва съзнателно своите мозъчни и нервни центрове и е в състояние да излъчва и да направлява в нервните си центрове и в тялото си най-висшите вибрации на живота, чието седалище е гръбначният стълб, без да ги трансформира. Веществото на неговото тяло притежава съпротивителната сила, която е достатъчно нараснала, за да понесе съвсем нормално най-висшата, божествената енергия, както и трансформираните вибрации на другите шест степени на проявление.

Телата на хората на различна степен на развитие се състоят само привидно от една и съща материя. В действителност те са съставени от различни химични елементи, чиято устойчивост винаги отговаря на степента на развитие на живеещия в тялото дух.

Ако тялото на богочовека може да понесе както най-високите честоти, тъй и всички трансформирани октави, това означава, че би трябвало да съществува материя със съпротивителна сила, която е в състояние да понесе и да пропусне през себе си божествено-творящата енергия, както и всички останали честоти на трансформираните октави, без да се дематериализира. Божиите синове са открили в родината си материя – един вид месинг, от която са направени онези апарати, с които може да се съхраняват най-висшите творчески честоти – или в тяхната оригинална, или в трансформираната им проява – и да бъдат излъчени – усилени или отслабени. Те са конструирани така, че съхраняват чиста и непроменена сътворяващата енергия. Следователно те за дълго време действат като източник на божествената енергия – като самия живот. Понеже най-висшият от тези апарати, който носи и излъчва творческата сила, представлява съвършена връзка между божествените и материалните честоти – между Бог и земята – една тъй съвършена връзка като брачен съюз, ние наричаме този невъобразимо могъщ носител на енергия, зареден с божественото самотрептение, свещения кивот.

Сега разбираш защо пазим това средство в такава строга тайна. Развилият своите висши способности богочовек може спокойно да си служи с него, понеже кивотът съдържа и излъчва същата енергия като него самия, силата, която е той. Ако обаче един човек на по-ниско стъпало на развитие само за миг докосне кивота, начаса ще падне като поразен от гръм. Божествените честоти ще прогорят моментално нервите му и той ще получи „удар“. Същото ще се случи и ако тази енергия се освободи от изолацията си в гръбначния мозък и премине към нервите в нетрансформиран вид. В този случай човекът или животното, и дори едно растение, умира на мига. Хората наричат тази смърт „удар“. Те предполагат, че някаква неизвестна сила е поразила като гръм умрелия. Тази сила е самият поток от жизнена енергия, който иначе е добре изолиран в гръбначния мозък – или в най-вътрешния проводящ канал при растенията, и се влива в тялото, след като бъде съответно трансформиран. Само при заболяване той избива навън от изолацията си и предизвиква „удара“.

По същите съображения към нашите средства или уреди не бива да се приближават непосветени хора. Но не е само това. Понеже те излъчват проникващи през всичко енергии, ние трябва да ги крием зад дебели скални стени от най-здрав изолационен материал. Защото и самата жизнена енергия действа смъртоносно, ако срещне материя, която няма необходимата устойчивост. Материята тогава се дематериализира и разгражда.

Кивотът и другите уреди са направени от материя, която може да се зарежда с божествено-творящата енергия, без да се дематериализира. Кивотът излъчва нетрансформирана съзидателна енергия и според дозировката тя действа оживотворяващо или унищожително. Тази енергия има същата вибрационна характеристика като енергията на човешката воля, която може да победи всичко, дори и гравитацията, макар и за кратко време. Кивотът излъчва тази енергия усилена хилядократно. И тъй, както земята действа върху материята чрез земното притегляне и я привлича към себе си, така и ние бихме могли да противодействаме на гравитацията във всяка материя, без изключение, следователно за по-кратко или по-дълго време можем да я направим безтегловна. Но ако е необходимо, можем и обратното – да действаме със силата на гравитацията и чрез ултраматериални лъчи да увеличаваме по желание теглото. По този начин и големите скални блокове стават за по-кратко или по-дълго време безтегловни и с най-голяма лекота биха могли да се построят най-големите сгради, които ти можеш да си представиш, или пък теглото се увеличава до такава степен, че блоковете потъват в земята. Например, ако искаме да направим кладенец, ние не копаем пръстта, а пускаме един скален блок с подходяща големина да потъне в земята – чрез увеличаване на теглото, докато достигне желаната дълбочина.

С помощта на кивота – този невероятен източник на енергия, можем да превръщаме в материя и невеществени енергии, като например светлинните лъчи, и обратно – да разграждаме материята и да я превръщаме в енергии, които действат в продължение на цели епохи.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.