Формата на пирамидите 1 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Пак стоя пред Птаххотеп в неговата зала за експерименти.

- Вече ти обясних – казва Той, – че зад всички явления на видимия свят се крие изначалната сила, стремежът към началото, към единството, което се проявява като сила на привличане между взаимно допълващи се положителни и отрицателни половини. Ти сега стоиш пред мен, защото земната притегателна сила държи тялото ти тук. Ако тази сила не действаше, ти и всичко, което не е здраво враснало, щеше да е пропаднало в космоса, дори и цялото огромно тяло на Земята отдавна би се разпаднало. Силата, която държи цяла планетата заедно с всичко в нейната атмосфера, не принадлежи на самата Земя, а само действа от ядрото й върху нея. Ако материята нямаше съпротивление и се поддадеше на тази сила, цялата огромна маса на Земята, заедно с всичко живо по нея, би изчезнала в своя център. Но къде? Помисли малко! …Дете мое, приближи се, искам да ти го покажа: ако поставя различни неща върху тази маса и завържа всяко едно с конец, а след това прокарам конците през една дупка в средата на масата и дръпна отдолу всички конци, всичките неща ще бъдат привлечени към средата на масата и, които са по-малки от дупката, ще изчезнат в нея. Къде? Там, откъдето действа силата, нали?! Но откъде произхожда енергията в ядрото на Земята, която привлича всичко към себе си? Можеш ли да ми отговориш, детето ми?

Размишлявам и след малко отвръщам:

- Земята е познаваема. Ако всичко, което е познаваемо, е познаваемо само поради това, че се е отделило от „Нищото-Всичко“, и ако отделянето е само привидно, защото допълващата половина е останала в латентно състояние – тогава и Земята трябва да има своята допълваща я половина в неизявеното. Силата, която тегли Земята с всички същества към центъра, е стремежът към ново съединение на планетата с нейната непроявена, допълваща я половина, която е останала в Нищото като негативен огледален образ. Значи земното притегляне привлича цялата Земя към намиращото се извън времето и пространството Нищо, за да се осъществи това съединяване. И ако Земята би се поддала, тя и всичко върху нея ще изчезне в центъра – в Нищото. Това обаче би било завръщане в райското единство – в Бога – в блаженството! Но защо това не може да стане, Татко?

- Дете мое – отвръща Птаххотеп, – пречката е съпротивлението на материята. Без съпротивление Творението е изобщо невъзможно! Съпротивлението на материята не позволява Земята и цялото Творение да изчезнат, да бъдат унищожени. Всичко, което се е появило в този познаваем свят, е изпаднало от една точка, която после е станала негов собствен център. Чрез изпадането то е станало материя. Сега вече не може да се върне обратно, защото собственото му съпротивление като материя не допуска вече то да се върне в божественото единство. Връщане в напуснатото божествено, райско единство – в Бога – е възможно само тогава, когато материята бъде одухотворена, т.е. когато я облагороди и просветли духът! Без духа, със собствена енергия, материята никога не би могла да се извиси. Затова един аспект от Бога слиза в материята, облича се в материя, приема нейните свойства, оживява я като висше Себе, за да може одухотворяването да направи възможно освобождението и спасението.

Въздействието, което облеченото в материя висше Себе постоянно упражнява от центъра на всичко сътворено върху най-вътрешната структура на материята, в течение на дълги векове развива съответните на всяко стъпало на еволюционната стълбица форми на живот. Така са възникнали различните живи същества, като се започне от едноклетъчните и се стигне до най-висшите.

Най-висшето живо същество на Земята е човекът. Негова задача е да осъществи одухотворяването на Земята, за което работят всички живи същества, според възможностите на собственото си развитие. И всеки един човек, който се променя от същество, отъждествявало се с тялото си, в божествено същество, отново пробудено в духа, и който идентифицира съзнанието си с божествения Висш Аз, е изпълнил задачата си! Той е одухотворил едно късче земя. Помогнал е с една крачка за избавлението на планетата. Тогава той може да съдейства като помощник при избавлението и на други същества.

И ти сега вече знаеш защо можеш да стоиш пред мене. Работата е такава, че висшето Себе на Земята – което е и нашият висш Аз, – обича земната Материя с всичките й живи същества и тегли към себе си цялата планета в божествено единство – като жених, който иска да се съедини с невястата си. Тази воля и този стремеж към сливане, характерни за всяка любов, се изявяват във всичко – също и в нашето тяло във вид на тегло.

Тази сила, която наричаме тегло, действа във всяка форма на природата и когато строим, трябва да се съобразяваме със нея – никога да не я пренебрегваме и да не работим против нея. Ако я включваме в проектите и строежите си, тя ще ни помага да съхраним за дълго време съграденото. Поискаме ли да строим против законите й, построеното няма да издържи и бързо ще се сгромоляса. Достатъчно е засега да разбереш, че резултантната от силите в пирамидалната форма е най-благоприятна за здравината на строежа в продължение на много хиляди години, без природните сили и времето да могат да го разрушат.

Пирамидите – особено най-голямата – са построени по математически и астрономически закони така, че да служат на народа същевременно като часовник и календар. Тези закони ще научиш друг път. Освен това, благодарение на факта, че стените на пирамидата се издигат към основата й под ъгъл 51°, тя може да отразява лъчите на слънцето чак до морето и до пустинята. По този начин пирамидите служат и като маяк. Всичките закони, по които са били изградени, и историята на хората, които са ги построили, са записани върху техните керамични облицовъчни плочки. И когато човешките синове узнаят след време тайната на тази писменост, ще разчетат всички истини, математическите и астрономическите закони, тайните на пирамидите и цялото наше знание. Но през най-тъмните периоди на историята тези писмени предания ще изчезнат, тъй че по-късно човешките синове ще трябва да преоткрият сами всички истини.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.