Четирите лица на Бога 3 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

През пролетта животното телец стои на една зелена поляна и цялата природа е облечена в празничната сватбена носия на невястата, която е готова да приеме живототворящата енергия на жениха. Излъчването на звездния знак Телец дава на Земята способността да приеме в себе си огнената сила на живота, да му позволи да пусне корени там и така божественото семе получава възможността да се въплъти в земно тяло. Излъчването на Телеца дава възможност божественият висш Аз, творческото начало, Логосът, да стане плът. Телецът събужда женското начало в материята и нейната енергия за зачатие, готовността на невястата. Телецът представлява аспекта на бъдещата майка, очакваща акта на оплождане.

Девата е безгрешната царица на небесата, богинята-майка на природата, която никога не е докосвана от мъжко същество и въпреки това е бременна с мириади същества, които се раждат от божественото й тяло. Енергията на зодията Дева е плодородието на природата, затова я изобразяват като жена в ръката с житен клас, който има пет зърна. В мистичния свят Девата е пречистената от всички земни наслоения, станалата безгрешна човешка душа, която е получила от Божия дух божественото семе и която е в дълго очакване на Божественото дете, в което двете начала – божественото и материалното, са съединени в съвършено единство. Девата е аспект на майчинството – на бременността, на очакването на рожбата.

Третият аспект на земното лице на Бога е Козирогът. Животното козирог живее в районите с най-твърда материя на Земята – сред скалите. Свиващата сила на закона за материята работи за това, материята да достигне най-висока степен на втвърдяване и да кристализира. Материята преодолява себе си в кристала, губи своето първично свойство – непрозрачността, и става съвършено прозрачна. В кристала тя показва първичните геометрични форми на творческата енергия. Едно дете също е сгъстена, изкристализирала форма на божествено-сътворяващата енергия на живота. В душата на човека, именно чрез закона за материята, чрез центростремителната свиваща и сгъстяваща енергия на концентрацията, става осъществяването на висшия божествен Аз, ражда се божественото дете: самосъзнанието. Докато човек идентифицира съзнанието си с животинските си инстинкти, той е като в обор, в който живеят животни. В този обор, сред различните животни, именно там трябва да се роди божественото дете: висшето божествено самосъзнание. Това става благодарение на концентриращото действие на съзвездието Козирог. Да се концентрираш – това е единственият път, който води обратно към единството, към изгубения рай. Затова празникът на рождеството на божественото дете се чества в месеца, когато Слънцето се намира в съзвездието Козирог. Излъчването на този енергиен център спомага божественото да се разкрие и да се осъществи цялостно във и чрез материята. Козирогът е майчинският аспект на раждането.

Трите аспекта на третата група – на въздушното лице на Бога, са: Близнаци, Везни и Водолей. Въздушното агрегатно състояние, което възниква чрез това излъчване, позволява движение, следователно с тези три зодиакални знака се проявяват такива енергии, които имат нужда от неограничени възможности за движение. Те са от духовно естество.

Знакът Близнаци носи в себе си двете половини на Дървото на познанието на доброто и на злото. Неговото излъчване действа двояко: кара те да обърнеш поглед надясно и наляво, за да събереш познания. Чрез неговото действие пътят се разклонява като клоните на дърво. Хората вървят и търсят знанието по най-различни пътища, в най-различни посоки. Те искат да съберат опит, всичко да видят, всичко да чуят, да узнаят всичко. Излъчената енергия на Близнаците се проявява като любознателност и желание за учене.

Излъчването на съзвездието Везни привежда всичко в равновесие. Събраните знания и опит се поставят на везните и се претеглят. Ценното се запазва, ненужното се отхвърля. Действието на Везните създава хармония, развива способността за различаване и осъществява балансирането между двустранните сили на Близнаците. Съзвездието Везни излъчва закона за равновесието и справедливостта в триизмерния свят. То е проявление на знанието, създаващо закони.

Съзвездието Водолей излъчва знанието, което е събрано в Близнаците и е претеглено във Везните, оценено като добро и обобщено в закони. Излъчваната енергия на това съзвездие не търпи никакви пречки и не познава никакви граници. Водолеят дава, изпраща съкровищата си на другите, неуморно излива от своята делва водата на живота и нейните вълни се плискат към най-отдалечените светове. Тези вълни са оживотворяващите всичко високи честоти на духа. Водолеят е изявата на безпрепятствения, освободен от всички ограничения дух.

Трите аспекта на четвъртата група – на водното лице на Бога, са: Рак, Орел (Скорпион) и Риби. Трите проявления на това лице на Бога имат душевен характер, изразяващ се в емоционалния живот.

Зодиакалният знак Рак означава малкото вода в подмола, където живее животното рак. Хванал плячката си навън, ракът се връща обратно в дупката си, за да я смели като храна. Съзнанието, което е било насочено навън, за да намери духовна храна, се връща отново в себе си, смила своята плячка – събраните впечатления, и ги преобразува в зряла опитност. Излъчената енергия на съзвездието Рак се проявява като вглеждащо се в себе си, самоанализиращо се съзнание на търсещото същество.
Зодията Скорпион-Орел е великата повратна точка, където от пълзящото насекомо произлиза един летящ нависоко орел – Спасител, – едно пробудено в божествения си висш Аз и осъзнато същество. Пълзящото – Скорпионът, трябва да се самоубие, за да може да стане орел. Затова този зодиакален знак има две имена: в своето неосвободено състояние се нарича Скорпион, като животното, което се самоубива със собственото си жило, а в освободеното си състояние – след изкуплението – се нарича Орел и е символ на свободната душа, която волно лети над всичко материално, както богът-сокол Хор. Излъчването на това съзвездие се изразява като силата на инстинкта, като огъня на живота, проявяващ се в тази си форма чрез водата – чрез течностите в тялото. Тази енергия дава възможност на духа да се обвие в материя, за да бъде роден отново в плът. Тази енергия е прастарата змия на изкушението, която примамва духа да влезе в материята и предизвиква изпадането от райското единство. Когато обаче тази енергия бъде преобразувана, вместо да действа в материята, тя става напълно духовна – и тогава половият нагон се превръща в издигаща сила, която помага на падналото съзнание да се върне в райското единство. Без тази енергия никое изпаднало от единството съзнание не може да се върне обратно в Бога! Водата на тази зодия е като блато, в което действат скрити ферментационни сили, и над което, без да има горене, трептят пламъчетата на блуждаещи огньове.
Рибите живеят в безкрайния океан. Макар и понякога да излизат на повърхността, те пак се гмуркат и изчезват в необгледните бездни. Истинската същност на човека прилича на океана: съзнанието е на повръхността, но по-голямата и дълбока част на човешкото същество е в несъзнаваното; оттам се пораждат причините, там се коренят мотивите на неговите мисли, думи и дела. Обаче освободеният човек, който е постигнал съвършено себепознание, се е посветил и осъществил в своя божествен висш Аз, няма подсъзнание и свръхсъзнание – т.е. няма повече несъзнавано. Той плува напълно съзнателно в дълбините на безграничния океан на божественото Всесъзнаиие. Онова, което за един все още неосвободен човек е „несъзнавано“, за освободения е неговият дом и неговата напълно осъзнавана стихия. Двете проявления на пола -мъжът и жената, се радват като две щастливи, свободни риби в океана на съв-ьршената хармония. Влиянието на съзвездието Риби е изкуплението, освобождението и разтварянето на личното в неличното, в дълбините на безграничния висш Аз, в неделимото божествено единство на вселенското Битие – СЪМ всичко и един. Великото дело на изкуплението бива завършено чрез излъчването на тази енергия, осъществява се одухотворяването на материята.
Виждаш, че трите аспекта на всеки триъгълник са във взаимовръзка, тръгвайки от материалното ниво, те съдържат едно възлизане по посока на одухотворяването.

Взаимовръзка има обаче не само между трите аспекта на отделните лица на Бога, тя се изразява и в това, че четирите триъгълника са разположени един в друг така, че центровете им съвпадат. Така те образуват дванадесетолъчната звезда на проявление на зодиака, в която различните аспекти на четирите триъгълника образуват верига от тясно свързани звена на развитие. Има и още една, трета взаимовръзка между отделните зодиакални знаци – това е връзката между два противоположни ‘така на зодиака, които са взаимно допълващи се половини.
Но нека първо видим взаимовръзките във веригата на развитието. Тя започва естествено със знака Овен, защото началото на всяко проявление на живота, следователно и точката на пролетното равноденствие, се намира в Овен. Обърни внимание обаче на това, което ще ти кажа: Има две точки на пролетното равноденствие – една абсолютна и една относителна. Всяко проявление носи в себе си абсолютната точка на пролетното равноденствие – значи също и Земята и живеещите на нея живи същества: абсолютната точка на пролетното равноденствие е независима от външния свят. Обаче относителната зависи от съответното положение на звездния свод и поради това не остава на същото място, вследствие на движението на Земята, а се измества с течение на времето. За това ще говорим подробно по-сетне. Последователността на знаците в зодиака е следната: Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион-Орел, Кентавър-Стрелец, Козирог, Водолей, Риби.

Всичко, което се сгъстява на материално ниво и се превръща в материална форма, преминава в своя житейски път през колелото на зодиака. Животът на човека е един голям период, който се подразделя на по-малки периоди – детство, младост, зрялост и старост, а те се състоят от други по-малки – от години, сезони, месеци, седмици и накрая – от дни.

Всеки период, ден, година или цял един живот протича в колелото на зодиака. Рождението съответства на Овена, после човекът преминава през всички знаци на зодиака, достига зрелостта си в Лъва и умира под знака на Рибите, изчезвайки от нивото на материалното. Един ден започва също така с това, че се събуждаме от съня и се появяваме в света, после денят се разгръща, по обяд достига своята зрялост и кулминация, после тръгва надолу и след по-нататъшни преобразувания идва вечерта, когато полагаме телата си за сън, тогава оттегляме съзнанието си обратно във висшия Аз и заспиваме – точно както в края на живота, когато окончателно напускаме тялото си. Всеки период има начало, развитие, кулминация, после пак слизане до разпадане.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.