Русия в моя живот (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

За мен Русия е второто ми отечество. Първо, Русия
е главата, стожерът на славянството. Някога цар Бо-
рис І е направил голяма грешка, че попречи на това дело.
Пропусна времето, когато по политически причини тряб-
ваше да въведе християнството в България.

Тогава гърците ни наричаха езичници и се е водил го-
лям спор. Синът му Владимир му казвал: Татко, ние не сме
никакви езичници. Ние сме прабългари и будисти. Будистка-
та религия е по-хуманна от християнската. Но щом поли-
тическите ти съображения са да привлечеш славянството,
в такъв случай вземи нож не от гърците. Защото римляни-
те имат една поговорка, която гласи: който се излъже да
покани смъртния си враг една нощ да пренощува в къщата
му, да не съжалява за главата си. Като ги поканиш (гърци-
те), това ще бъде Троянският кон. Троя беше превзета от
15 души в коня, но ти ще вкараш хиляди. И тези хиляди,
като влязат, понеже знаят, че сме смъртни врагове, ще ни
лишат от книжнина, от култура и цивилизация. А това е
робство. Не забравяй, татко, този момент, че преди нас
словенците, чехите, поляците са католици. Значи ще тряб-
ва да отидем там, за да запазим славянството изцяло. Да
не го делим на две, защото хората са в такова състояние че поставят религията по-високо от националността. Ние
ще бъдем за тях еретици и утре, когато гърците тръгнат
да ни ликвидират, няма кой да ни помогне от Запад и ще
изчезнем. Тогава при него е имало 102 болярски рода. 52
рода са били с възгледите на старобългари, а 50 с гъркома-
ните. Надделяват гъркоманите и всички знаем как свърш-
ва историята – 52-та рода са избити до не знам кое си ко-
ляно, всичките. А гърците и през цялото турско робство
продължаваха да ни ликвидират.

Ето, тука беше грешката. И големият грях на цар Бо-
рис I – Покръстителя. Славянството трябваше да се обе-
дини, за да изпълни мисията си. И той можеше да го на-
прави. Не за калимавките да продава държавата. Нека бъ-
дем християни, но ще бъдете униати. Нека папата бъде
един. Да си бъдем общо, да не се дели славянството.

А иначе аз съм си руски възпитаник. Учил съм в Петер-
бургското военно училище. Това беше период на издигане
на славянската идея. Там ни учеха, че трябва да се опом-
ним, че славянството трябва да се обедини. Че то трябва
да изпълни своята мисия. Начело на тези идеи стоеше Лев
Толстой, Гончаров и прочее. Всяка събота излизаше една
библиотека от 16 страници, казваше се „Беседа от Тол-
стой“. Очаквахме публикуването ѝ с нетърпение…

И сега поддържам връзки с проф. Ромашов – офталмо-
лога. Аз съм си русофил. Идва той в България, виждаме се
и той ми казва: „Димков, знам между другото, че Вие ра-
ботите по въпросите на народната медицина. Вие сте на
първо място в тази област. Предстои и книгата ви да из-
лезе“. Казвам: „Тя излезе и вече се превежда. Има и още
продължение от нея“. А той ми казва: Славянството е на първо място във всяко отношение. И Вие с Вашата книга

по народната медицина. Никъде няма такова чудо!… Да-
же и самият Дьо Гол го е осъзнал и казва, че славянството
е определено от космическата мисъл като един трамплин,
който да пази Европа. В миналото се допусна тия, жълто-
ликите два пъти да стигнат до Париж, но бяха без акъл.
Сега те няма да направят така. Ако ги допуснат пак, те
ще окупират заводи, всичко и ще накарат белите да им ро-
буват. Затова, казва Де Гол, цяла Европа трябва да подпо-
могне Съветския съюз да задържи, да възпрепятства това
чудовище. Виж колко умно го е казал. Ето от тази гледна
точка трябва всички да работим за обединението на сла-
вянството, а не обратно.

Всъщност с проф. Ромашов ние съвместно работим по
очната диагноза. Аз му дадох моята книга върху изследва-
нията ми по ирисовата диагностика. Това стана по искане
на генерал Иван Михайлов.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.