Народната медицина – смисълът на целия ми живот (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Вече ви казах, че съветските учени се интересуваха
много от постиженията ми в тази област. И чрез ге-
нерал Иван Михайлов искаха съдействие да се запознаят
с моя труд. Бях вече направил двата тома. Също и книгата
за очната диагноза. Казвам им: Ето ви книгите. Но у нас
има закон – докато не е излязла в България, не може да се
предоставя навън. Може само по изключение, ако разреши
Държавният съвет. Питат ме: А когато излезе, ще ни я да-
дете ли? – С удоволствие! – им отвръщам. Така и стана. И
когато те я получили, са я разгледали, ми изпратиха пис-
мено впечатленията си. Бях поласкан. Руските учени има-
ха добросъвестно отношение и също постижения в тази
област. Изпратиха ми и диплом, преведен на български.

Даваха ми висока оценка. Ето, пазя го тук (сочи към ди-
плома, окачен на стената в хубава рамка). За мен това бе-
ше голям стимул да продължа с изследванията си.
Споменах ви, че само два народа са се занимавали с
природолечение. Китайците имат 15–20 раздела с такава
книжнина. Общо 1250 страници са с тяхната иглотерапия.

По същото време, когато иглотерапията е била открита, от
египтяните е била открита и очната диагноза. Само че откривателят на очната диагноза не е доктор Пекчели (Иг-
нац Пецели – Бел. ред.), а придворният лекар на фараон
Тутанкамон. Този лекар е бил Велик жрец. Нашият Боян
Мага е познавал още през X в. постиженията на древните
в тази област. Съветските учени сега ги изучават. Дадоха
ми издадената книга на Новосибирската академия на на-
уките, в която чета за достиженията на тибетската наука
в тази област. Излиза, [че] и знахарите на Тибет са я по-
знавали. Откъде е било това? Насочих ги да търсят нача-
лото, което могат да намерят при една от мумиите, които
Наполеон Бонапарт при завоеванията си изпраща от Еги-
пет. Тя се намира във Ватикана. Описанието е на египет-
ски. Ромашов и другите ми казаха, че са я превели. Бързат
да я издадат като учебник за студентите, защото америка-
нците, които също знаят за очната диагноза, вече запозна-
ват студентите си с нея, затова и те гледат да запознаят сла-
вянството с тия знания. Каза ми: От славяните само Вие
работите толкова задълбочено върху народната медицина
и очната диагноза.

Имам вече добра връзка с Белоруската академия на
науките, с учени от Ленинградската и още с много други.
Помагаме си, обменяме мисли и опит.

Ето, затова връзката на човека с природата е нещо
много важно. Трябва да се учим и знаем как да се ползваме
от нея. Например учим физика, химия, всичко. Знаем до-
бре закона за скачените съдове. Ето, това е един дъб, един
бряст или каквото и да е там дърво. Това дърво е живо и
за да съществува, непрекъснато от земята тегли енергия.
Значи, ако то е и едно динамо, аз също съм едно динамо.
Обаче при туризма вървим, вървим, едва дишаме. Изтоще-
ни сме вече. И аз казвам: Стой, сядай на земята и си залепи гърба на едно дърво. По закона на скачените съдове твоето
динамо се пълни от другото динамо. След 5–10 минути ти
се чувстваш отново бодър и свеж, както най-напред. Това е
простата истина. Празното се съединява веднага с пълно-
то. И готово – погали дървото, благодари му за енергията,
и… готово, пак тръгни по пътя, закъдето си тръгнал. Нищо
повече не се иска от теб.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.