Послания до всички (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Истински живее оня, който не живее
за себе си.

Умереност във всичко – това е най-
важното условие за дълъг живот и
здраве.

Научи се да се самонаблюдаваш и да
се самоконтролираш.

В човешкия организъм са заложени
всички предпоставки за нормален и
здрав живот.

Всичко излишно е нездравословно.
Ритмичност в живота и труда – ни-
каква преумора.

Два часа сън преди полунощ са равни
на осем часа след полунощ.

Не болният трябва да се пригажда
към лечението, а лечението – към
болния.

Смехът е най-добрият десерт на ма-
сата и най-здравословната храна за
човека.

Апетитът е добър, преяждането –
вредно.

Работи с радост и съзнание за полза-
та и нуждата от твоя труд.

Запазвай спокойствие! Стреми се към
спокойствие! Насаждай край себе си
спокойствие!

Бездействието уморява повече и от
най-усилния труд.

Продължителното бездействие раз-
болява.

Давай простор само на добротата,
на доброжелателството, на човеко-
любието, доверието, радостта, оп-
тимизма и въодушевлението!

Ведрите чувства правят духа млад, а
младият дух – тялото младо и здра-
во.

Не падай духом! В живота нищо не
струва повече от живота, за да за-
губваш вяра в него.

Който пее, болестите бягат от него.

Радостният не боледува.

Добротата е драгоценно здраве.

Живей според възможностите си, за
да не се отравяш сам.

Никой не е остарял, преди да изгуби
интерес към живота.

Любознателността е форма на живе-
ене и на младост.

Живей и не пречи на другите да живе-
ят. Това е половината от истината
за достоен живот. А другата е: по-
магай и на другите да живеят.

Да благодариш за стореното ти до-
бро означава да правиш и ти добро.
Прави добро!

Доброто у хората заслужава да му
вярвате.

Природата и селският труд са извор
на здраве и дълголетие.

Бъдете весели, бодри и с ведри мисли,
за да живеете в радост и щастие.

Ще฀се฀чувстваш฀истински฀човек,฀ко-
гато฀си฀сред฀природата.

Планината฀пречиства฀душата฀и฀обо-
дрява฀духа.

Никога฀не฀се฀сърдете฀и฀не฀помрача-
вайте฀главата฀си฀с฀черни฀мисли.

Хуморът฀е฀лекарството,฀което฀мо-
же฀да฀се฀взема฀в฀изобилие฀без฀опас-
ност฀от฀отравяне.฀И฀без฀рецепта฀от฀
лекаря.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.