Директорът (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Директорът в новото училище е вдъхновен лидер, а не някакъв бюрократ или
тиранин. Той управлява училището си съвместно с демократични колективни
структури – комисии, които са изражение на волята на постоянно общоучилищно
събрание, където всеки има 1 глас независимо от възрастта и позицията си.
Целите пред директора са същите онези цели, които стоят пред всеки друг в
сферата на училищното образование. Те са едни за всички10. Доколко добре
директорът изпълнява задачите си следят постоянно всички заинтересовани от
доброто функциониране на училището страни11. Проверяването на качеството на
свършената от директора работа не става в специални кампании, защото, също
както при учителите, на резултатите от работата му влияят 1 милион външни
фактора: от стартовото ниво/възраст на учениците, през професионализма на
учителите, до достатъчността на ресурсите на негово разположение и отношенията
му с регионалния началник. По-важната част от работата и напредъка на всеки в
училище, значи и на директора, се оценява не със стандартен тест, според единни
критерии за качество, ами според индикатори, цели и план за работа, които си е
изработил предварително сам или с помощта на доверени наставници.

Директорът сам поставя целите си и съставя плана си за постигането им. От
там нататък, и при наличието на постоянен отворен искрен диалог, всеки
заинтересован е в състояние да наблюдава или да се информира за напредъка на
работите. Всички в училище и прилежащата му общност са съзаклятници в името
на достигането на най-високите възможни резултати. Затова те общуват
пълноценно, открито и ползотворно за идентифицирането на причините за
проблемите и за бързото им отстраняване из корен. Така от и в училището учат не
само децата, ами учим всички ние – големи и малки, родители или не. Реализирали
сме значи учещото общество, обществото на знанието! Един добър директор е истински лидер и добър мениджър, ала тези 2 понятия може да означават 100 неща. При всички положения основно е умението му да създаде и поддържа живи споделените визия, мисия12 и непосредствени цели, и да
мотивира за работа училищния колектив. Истинският лидер, казва директорът Франк Руденски:

„поставя летвата” високо,

определя ясно целите,

не кара никого да върши неща, които не би вършил сам,

ръководи чрез собствения си пример,

създава хубав екип,

мисли нестандартно,

има доверие в сътрудниците си,

е последователен,

отнася се с хората така, както желае да се отнасят с него,

изпитва истинско удоволствие от работата си,

създава и поддържа жива общата визия.

Директорът е нает на работа директно от обслужваната местна общност, чрез
нейния Местен училищен борд.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.