Организационни и управленски принципи (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Безплатно или платено? Платено от кого?

Почти всички училища в Новото образование са публични и общи. Ще рече I.
че финансирането им е с публични пари, II. че управлението им е колективна грижа
– на местния образователен борд, и III. достъпът до тях е гарантиран за всеки.
„Финансиране с публични пари” означава, че училището освен че получава
годишна „централна” субсидия, ползва ред допълнителни услуги, материали и
пари, предоставени директно от доброволни местни източници. С две думи, има
възможност за избор и за подемането на локална инициатива. Решава същата
местна общност, чрез образователния си борд, който управлява, значи получава и
разпределя, финансовите ресурси на прилежащите си училища, и обнародва
прецизен годишен отчет, след заверката му от одитор. Всякакви кредити и дебити,
приходи и разходи са документирани и са публично достояние.
Централните субсидиращи органи боравят с прецизни субсидийни
категории и прецизна формула, с която калкулират до месец август всяка година кое училище каква субсидия по кое перо получава. Процедурите за
кандидатстване и придобиване на горната са подробно описани в ежегодна
публикация озаглавена „Наръчник за финансово обезпечаване на училището”.
Размерът на фондовете с обществени пари, заделени за образование са спрели
да бъдат зависими от движението и размера на Брутния вътрешен продукт (БВП).
Реалната управленска децентрализация е направила възможно използването и на
непарични, бартерни, форми на материално подпомагане на образователните
дейности. Тези форми освен че са разкачени от наличието на същински пари, имат
и благодатния „страничен ефект” да стимулират силно местната икономика, т.е.
размяната на локални стоки и услуги.

Задължително или не

Темата за задължително–то е много деликатна. В новото образование имаме
механизми, гарантиращи, че училището не вреди на децата. Най-общо това са
механизмите за непосредствен контрол и инициатива от страна на обслужваната
местна общност и на дисциплинарния орган Асоциация на учителите, която е
националната професионална организация на учителите. В новото образование
родителите не се съмняват, че ходенето на училище е добре за техните деца. А ако
някой все пак се съмнява, то той е свободен да избере „домашното образование”.
Вълшебната думичка в Новото образование е свобода, придружена плътно от
отговорност. А отговорността намира благодатна почва само там, където човек
може да идентифицира без особено усилие резултатите от собствения си избор.
Следователно или ще става въпрос за една достатъчно ограничена територия, или
за някаква изострена индивидуална чувствителност, която да открие и проследи
всички последици от собствените или чуждите (без)действия. Но най–добре и
двете: ограничена територия и особена индивидуална чувствителност! Ние,
хората, дори да сме понякога неориентирани, рядко сме пълни идиоти или
мазохисти. Означава, че оставени на свобода, ние не след дълго разбираме, че
спасението поединично не води до нищо добро и че ни е необходимо съвместно
усилие и учене за намирането на трайно решение на проблемите ни.

Свободен избор и свобода на инициативата

Колкото и добронамерени да са индивидите в една обособена общност, винаги
ще има някой с по-друго виждане за живота и света26. Докато философските ни
позиции са различни, докато различни са убежденията ни за смисъла на живота,
раждането и смъртта, на труда и дълбоката човешка същност, едни ще желаят за
детето си едно, други – друго. Затова в Новото родителите могат да претендират и
за незадължителни за другите допълнения в учебната програма на кварталното си
училище. В Новото образование имаме свободата да избираме и правото да
предприемаме действия за създаване на друго обществено-субсидирано училище,
когато имаме сериозни основания да считаме, че това е необходимо и че имаме
достатъчно поддръжници за това.

Политика за учителите

В Новото образование имаме цялостна “политика за учителите”, която включва
освен паричните аспекти – критериите, определящи нивото на заплатата на един
учител и трудовия му договор, – цяла серия от други теми, като адекватното
оценяване на дейността му, уреждането на конфликтните ситуации, в които е
въвлечен, защитата му спрямо волята на работодател или родител, възможностите
му за професионално и личностно развитие.

Регламентирана е свободата му на избор на метод, програма и образователни
материали, както и категоризирането му според показаните образователни и
човешки умения, вместо според дължината на академичното му присъствие или
никого не интересуваща дипломна работа. Следователно учителите разполагат с
хубави, отговарящи на реалността, сертификати, и са свободни от всякаква
излишна бумащина.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.