Изисквания към обкръжението в училище (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Румен Петров

Oбкръжението в училище трябва да създава условия за психологическо
развитие на учениците. Новият закон трябва да си постави за цел да оценява
училищната средата по способността и да създава незастрашаваща новост и
комплексност, като условия за развитие на мозъка.

Отношенията са най-важната страна на средата, наред с физическата (сгради)
и хранителната среда. Отношенията в училище трябва да позволяват постигане на
зряло управление на емоциите от страна на участниците. За да стане възможно
това, е необходимо всеки участник в определена роля да има възможност за
развитие на емоционалната си диференцираност и зрелост. Това означава, че
обкръжението на всеки участник в ролята му трябва да се стреми да създава
условия за оползотворяване (осмисляне и комуникиране) на емоционалния живот
(свой и на партньорите във връзката), съобразно уникалния си опит.

Видове отношения в училище

Учител – ученик

Днес инструктажът (консултирането / преподаването) е взел връх над развитието
Това отношение предстои да се развие в посока на познаване и
оползотворяване на индивидуалното развитие на ученика. За целта на учителите са
им необходими нови знания, умения и нагласи, придобити в хода на подготовката
им. Подходяща среда за това ще стане новата учебна програма – олекотена откъм
факти и рецепти за мислене. Новата система на контрол, която ще замести
йерархичния инспекторски контрол, ще се грижи да инвестира в разнообразието на
учебни форми и съдържания, съдзавани от конкретните учители в конкретните
училища. В тази връзка съществуването на учебници за учениците в настоящия им
формат е ненужно.

Ученик – ученик

Конкуренцията е взела връх над кооперативността. Системата на оценяване и
училищен успех разчита на конкуренцията, наградата и наказанието. Колективните
успехи (отборност) и социалната компетност не се развиват и оценяват съзнателно.
В новия закон и новата учебна програма ще се постави радикално ново
значение на колективните форми на изкуства, спорт, наука и др. като първокласна,
а не извън-класна, форма на обучение.

Ученик – родител

Родителят се разглежда като допълнителна среда за развитие на ученика.
Родителят се разглежда като обект на грижи за да изпълнява успешно задачите
си по развитието на детето и като субект на сътрудничество и отговорности, които
ще се организират в програми от грижи (за оценка на потребности, за консултиране
и развитие на родителски умения и др.) съвместно със здравни и социални
институции.

Учител – родител

Учителят, както и училищните и извънучилищни специалисти по детско
развитие и права на децата, са част от ресурсите, с които разполага родителят, за да
организира своите приноси по най-сполучлив начин. Форми на това отношение са:
инидивидуалните консултации (в противовес на родителските срещи),
регулярните домашни посещения, фамилните консултации,
методите за оценка на развитието, работата по случай и др., все структурирани процедури, за които ще се разработят протоколи заприложение.

Учител-учител

Алиенацията и униформеността е взела връх над сътрудничеството и
творчеството.
Новата учебна програма ще изисква развитието на колективни форми на
преподаване и оценяване; усвояване на уменията за изследване и развитие на
преподавателската практика в реално време и оползотворяване на творчеството и
богатството от контексти на всяко училище.

Директор – учител

Властта и административния контрол са взели връх над развитието,
творчеството и автентичната гражданска ангажираност. В новия закон директорът
ще е отговорен за създаване и поддържане на среда за развитие на талантите на
учителите. Талантите на учителите се измерват чрез средата за развитие на
талантите на отделните техни ученици и класове.

Директор – настоятелство, органи на властта (местна и централна)

Настоятелството ще се развие в орган на връзка между местната общност и
училищната среда. Това ще изисква ново отговорности и компетенции, както и по-
голяма свобода на органита на гражданско участие в управлението на училището.
Новият закон има визия за училищата като уникални, защото са част от
уникални човешки общности и като универсални, защото са организирани около
индивидуалното развитие на хората в тях и универсалните човешки права на всеки.
Уникалността на училището ще се осъщесвява чрез профила на всяко училище,
учебния план, профила на випускника и резултатите от неговото развитие.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.