Визия – Румен Петров (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Румен Петров

В новото училище ще присъстват повечето (ако не всички) от сегашните
дейности в училище. Една от разликите, е че онези, които досега са били извън-
класни или второстепенни, като кръжоците, специализираните занимания с
изкуства и спорт, т.нар. трудово обучение, ще станат основна форма и метод за
работа.

Най-важнотo е, че в новото училище учениците ще решават проблеми.
Проблемите ще бъдат с различно ниво на сложност. Майсторството на учителя ще
бъде да създава проблеми, които могат да бъдат решавани от децата творчески.
При творческото решаване на проблеми резултататът е любопитство, научаване на
няколко нива, индивидуално развитие, игра и заедност.

Работата по един проблем ще се нарича проект. Всеки проект има начало
(формулиране), план за действие, действие, резултат, анализ на резултата и на
действието. Този цикъл може да се повтори няколко пъти в хода на изпълнението
на проекта. За работата по проектите учениците разполагат с консултанти,
инструменти, литература.

В ролята на консултанти най-често влизат учителите. С тях ученикът работи в
работилницата и в лабораторията. Учители са и консултантите, които помагат на
ученика да работи с литературата в библиотеката.

Класът, като първична група на ученика в училище, ще бъде заместен от
класове с различен състав. Децата ще работят основно в групи, където целта е да
открият своите силни страни и интереси. Това се случва в хода на индивидуална и
колективна работа по проекти. Тези проекти са достатъчно дълги и сложни, за да
позволят изпробването на основните таланти и склонности на детето чрез
преминаване през различни роли.

Постепенно, в хода на работата в училище детето ще изгражда и разполага със:

• Собствен индивидуален профил в областта на изкуствата, който го води към една водеща изразна форма с възможност за експерименти с алтернативни (например музика, или драма, или рисуване, скулптура, или танци).

• Собствен профил в областта на спорта и лична история от участие в спортни отбори с продължителност от поне една година.

• Личен профил на компетенции и интереси в областите, в които провежда експерименти (да изучава с научен метод), да създава материални неща (да майстори и произвежда) и онези, в които най- добре концептуализира (да описва и разбира). Много често това са сходни или близки области.

Учебници

В новото училище няма да има учебници. Ще има тетрадки и то много – в тях
децата пишат (с моливи!) и изтриват в процеса на създаване на собствените си
мисли. В новото училище има много книги. Някои от тези книги са ръководства за
определени дейности – практически задачи, експерименти и др. Това е така, защото
според учителите в новото училище, изкуството на преподаването ще е
създаването на подходящите упражнения. Тяхното изпълнение ще породи
въпросите, в търсенето на отговор на които знанието ще открие своето място.

Учебни предмети

Литература

В новото училище литературата ще се изучава чрез практическа работа с
текстове (например поезията ще се изучава чрез рецитации на стихотворения по
широк избор, в който могат да участват родители, приятели и други хора).
Учителят работи с детето така, че то да разбере максимално много за възрастта си
за обстоятелствата на това конкретно стихотворение. Това означава, че учителят
може да срещне литературни творби, които не познава и които ще трябва да научи
заедно с ученика, който ги е донесъл. По подобен начин ще се работи с песни, с
пиеси (мюзикъли, които се гледат и или поставят от децата), разкази и романи.

В литературното портфолио на ученика ще присъстват:

• стихотворение, което ученикът е избрал, изучил, разбрал и възпроизвел,

• разказ, който той е избрал, анализирал, изучил,

• пиеса, в която е играл роля,

• роман, който е избрал, прочел, представил и/или е участвал в литературно четене (четене в група и разсъждение върху произведение ПО ИЗБОР на отделния ученик).

Тук, както и на другите места, учителят е консултант – съветник и помощник в
огромното поле от произведения, оригинални истории, автори и тълкувания.

Математика

Mатематиката, като начин на моделиране на възприятия и понятия, се
илюстрира с практически задачи в работилницата и в лабораториите по физика и
химия. Час по математика, в класическия смисъл на думата, няма. Математиката се
преподава чрез приложните задачи, в чието решаване взима участие. В
библиотеката е възможно да се организират часове по определени математически
теми за ученици, които имат нужда от това и заяват интерес.
Разбира се, някое училище може да реши да има свои часове по математика.
Но те ще бъдат много по-малко от досегашните и ще бъдат координирани с
практическите упражнания и проекти, които децата решават. Учителите по
математика ще станат консултанти по математичските страни на ученическите
проекти.

Това означава, че учителят по трудово обучение е много добре подготвен по
дисциплините, които отделните практически задачи осветляват. Той трябва да
може да отдели време под формата на консултация за всеки, който не разбира
математическото понятие (отношение), което е въвел. Това означава, че тясната
специализация на учителите ще стане излишна или учителите ще работят в екипи
както по изготвянето на задачите, така и при работата с децата в клас.
Най-интересното от работата на учителя ще бъде да създава (сам, но по-често в
екип) задачи и проекти на основата на базата от знания, която трябва да се усвои в
съответната възраст. Базата от знания е списък от понятия, с дефиниции и
контексти, в които се използват.

Физика

В училище децата изграждат понятие за физическо тяло, за физична сила и за
физично взоимодействие между телата в различни агрегатни състояния.
Всяка от тези теми се изучава чрез експерименти, подбрани от учителите, но
извършвани от самите деца – самостоятелно и в група. В експериментите, който те
самите извършват и отчитат, всеки изпробва различна роля в екипа, който планира,
провежда, наблюдава, отчита и анализира (изчислява). Математиката се преподава
тук чрез усвояване на математическите модели, които описват взаимодействията
между телата и описват явленията на математически език. Очевидно е, че не се
гони количество, а качество. Не оценката е важна а възможността за усвояване на
определеня роля и приложението на определено знание.

Химия

Химията ще се изучава по същия принцип. Вещества. Елементи и
взаимодействия. Химически сили и химически взаимодействия и т.н.

Биология

Задачата на тази дисциплина е да създаде понятие за живото (основни
принципи сложност, отграничаване и взаимодействие със средата, възпроизводство). Да положи разликите и припокриванията с физичните явления (факти) и химичните (факти).

Децата ще разберат че това са конструкти, създадени от наблюдателя,
човешкия ум, възникнали в хода на опита на хората със самите тях и света около
тях. Най-важното е учениците да разберат как всеки „урок” отразява исторически
опит на хората с конкретни предизвикателства – наример бактериите се изучават
чрез историята на инфекциите, чрез ферментацията и др. като практически
предизвикателства пред хората и цивилизацията. Важна част от занянията по
биология се изграждат в хода на наблюдения в естествена срада на изучаваните
факти и по-малко – на експерименти. Важна област ще бъде и биоетиката.

Осигуряването на добри наблюдения е основна грижа на преподаването. За да
се съкратят разходите, в помощ ще влязат специализирани музеи (центрове), които
се изграждат, за да могат децата да наблюдават с добри микроскопи и уреди добри
образци и добри филми. Всяко наблюдение се предхожда от задачи, които всеки
извършва индивидуално и в група. В музеите децата са със своите тетрадки, където
всеки записва различна информация, от която в клас, колективно се сглобява
цялото. С помощта на учителя децата организират и наблюдения над живото, както
и експерименти са влияние на живото (грижи) или лечения, които откриват
огромната област, в която химията, физиката, биологията, но и психологията,
социологията и етиката се срещат. Колко много може да научат за всички тези
дисцплини от един срок (семестър), в който изучават СПИН, дизентерия или
туберкулоза, например! Биология, генетика, имунитет, етика, социология и мн. др.
Основното в програмата на новото училище е да не се претупват темите, за
сметка на техния брой. Така ще има време чрез по-малко проблеми, но изучавани
комплексно и практически да се покажат взаимовръзките между нещата в живота.

Чужд език (2 – английски и друг западен).

Основното в тези изучавания са достигане до ниво, което позволява
запознаване с високите образци, у които могат да се усвояват непосредствено чрез
тялото (песен, стих, пиеса, приказка, текст). Принципите на усвояване на родния
език тук важат с еднаква сила.

Приложни изкуства

Целта и тук отново е да се даде възможност на детето да се идентифицира с
изразното средство, което усвоява. Затова в хода на всеки срок се усвоява не повече
от едно основно изразно средство (например: глина, хартия, колаж, графика,
дърворезба и т.н.)

Необходимо е време и различни задачи, които да се постигат, за да може
детето да усвои в достатъчна степен изразното средство, до степен да даде
творчески израз на преживяване и така да преживее ценността на изкуството.
Всеки от тези „сезони” завършва с изложба, на която децата излагат най-добрите си
неща. В тези срещи всеки артист разкава как е достигнал до точно този сюжет.
Изложбата продължава толкова, колкото е необходимо на всеки да разкаже и да
бъде чут и разбран – защо точно това е направил.

Това означава, че родителите са непрекъснато поканени в училище, защото там
непрестанно тече културен живот.

Училищна инфраструктура/ учебна среда

Задължителни елементи на новото училище са:

Работилници – за изработване на определени неща (предмети, които
влизат в употреба в училище).

Ателие за рисуване и приложни изкуства.

Лаборатории – за научни експерименти по химия, физика, ботаника,
биология.

Библиотека – за достъп до научни факти и методи, както и до
произведения на изкуството.

Музеи. Разбира се те не са задължително да са в училище. Сегашните
музеи са празни и една от най-важните им функции – да възпитават,
като участват във формирането на младите, не е развита. В добрите
музеи не трябва да спира потокът от ученици, които не просто
посещават музеите, а учат там определени предмети.

Зала за спорт и танци.

Спортна площадка за отборни спортове, както и за лека атлетика и
плуване.

Градина с растения за отглеждане и изучаване. Животни за отглеждане
и изучаване.

Театрална зала и репетиционна за оркестър. Трябва да има поне едно
помещение, в което да може да се събира цялото училище (ученици,
учители и родители)

Стая за срещи на класа.

Стаи за индивидуални консултации.

Всеки от тези елементи може да бъде част от един кампус или да са
разпръснати в конкретната общност. Всяка общност ще има грижа не просто за
сградата на училището, а за процеса на училищно, организирано в съзвучие със
социалните ценности на обществото, обучение и формиране на младите. Отделните
общности имат различен профил и различни ресурси, които ги правят уникални.
Съобразяването на училищния живот с профила на местната общност съществува и
сега, въпреки централизираната учебна програма. В новото училище това ще стане
правило и водещ принцип а не изключение както е сега.

Наставник. Всеки ученик работи с профила си с помощта на наставник.
Наставникът е учител по професия. Той отделя време на учениците, на които е
наставник, за да обсъжда индивидуално, с всеки от тях, личните им постиженията и
развитието им в училище (инциденти, проблеми, планове, проекти и т.н.)

Училището и общността

Основен доставчик и потребител на образователната „услуга” ще стане
общността. Не детето, не родителите, не обществото, а общността. Гражданската
общност на хората, които живеят заедно и се грижат за себе си, както се грижат за
другите.

Училището присъства в културния живот на общността чрез своите концерти и
представления. Културният афиш на училището е богат. Училището е основен
център на живота а общността. В него има конференции и представяния,
“олимпиади” и състезания, списания и изложби, фестивали. Всеки проект
(индивидуален и групов), всяка работиница, има пространство, където представя
своя продукт. На първо място това е самото училище – продуктите са важни за него
– пиесата, концертът, изложбата.

Във всеки един момент от обучението си в училище, всеки ученик е участва в
едно ателие по приложни изкуства, разработва свой проект в лаборатория. Всеки
ученик има индивидуални и колективни проекти.

Ученето няма да се разпознава по оценките, а по проектите. Ще искаме от
децата не да ни показват бележниците си, а да ни разказвант и показват проектите
си. Ще се интересуваме не „колко са им писали”, а какво са направили и какво са
научили по този повод.

• Вместо бележник учениците ще имат портфейл (портфолио) от проекти.

• В портфолиото на ученика има:

Роля в пиеса.

Картина и други неща, произведени от ръцете му и изложени.

Танц (в група и в двойка).

Участие в спортен отбор в продължение на няколко срока поне.

Текстове, написани от него.

Експерименти, в които е участвал.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.