Организация на селските асоциации за развитие

Статия: Организация на селските асоциации за развитие (Зимбабве) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за изграждането на изключително гражданско движение и за мотивирането на милионите му членове да следват собствения си път на човешко развитие.”

Организацията на селските асоциации за развитие (Organisation of Rural Associations for Progress – ORAP) е основана през май 1981г. от Съвета за координиране на развитието на селските райони. Самият той е създаден от малка група хора в Матабелеленд, за да обсъжда възможностите за развитие след войната за независимост, приключила през 1980г. Самата дума „развитие” на езика синдебеле означава „да поемеш контрол върху онова, от което се нуждаеш, за да работиш” и всяка своя дейност ORAP основава на разбирането, че селските райони не са достатъчно развити, защото на хората им е отнета тяхната култура, традиционните им познания, езикът им, начинът им на живот и правото им на глас във властовите структури, от които зависи бъдещето им. Опитвайки се да промени нещата, ORAP винаги акцнетира върху необходимостта самата организация да е демократична, да насърчава участието на всички членове, да е независима и сама да определя приоритетите си, а не да се поддава на влиянието на външни дарители.

ORAP се разраства бързо. През февруари 1991г. членовете й вече наброяват един милион души, разпръснати в над 800 села, което прави организацията най-голямата от този тип в Южна Африка. В основата на организацията стоят малки групи от 5-10 семейства, които биват представлявани по-нагоре в йерархията.

На семейно ниво (включващо както мъже, така и жени) програмите включват всички домакински и занаятчийски дейности, като част от продукцията се използва за домашна употреба, а друга се продава и носи приходи. Следващото ниво на организация е едно село, включващо няколко семейства. Осъществяват се общностни проекти в малък мащаб, като например изграждане на бентове, преливници, сондажи за вода, кладенци и напоителни системи, събиране на семена от местни видове растения и дървета; икономически дейности – мелници, магазини за търговия на дребно, отглеждане на добитък и птицевъдство; шиене и обработка на кожи. На регионално ниво се изграждат Асоциации, които реализират програми, свързани с ковачество, дърводелство, обработка на зеленчукови градини, организиране на групи за предучилищно обучение. Осем от асоциациите вече имат Центрове за развитие, където се провеждат част от дейностите, както и различни обучения, чрез които участниците придобиват занаятчийски, земделски и икономически знания и умения.

В основата на съвместната работа на отделните групи в едно село стои древна традиция, наречена „амалима”. При нея всички членове на групата се грижат заедно за земята на всяко едно семейство, като редуват парцелите, върху които работят. Повечето дейности се осъществяват колективно – събирането на дърва за огрев, носенето на вода, дори ремонтирането на домовете. Един от ключовите моменти в методологията на ORAP е социалната мобилизация чрез песни, театрални представления и дискусии. При всички тези дейности се поставя особен акцент върху необходимостта всички членове и групи в ORAP да правят заедно неща един за друг. Този общностен дух се запазва при разрастването на организацията и намира отражение във всяка една нейна дейност.

Централата на ORAP е разделена на няколко отдела, които подкрепят и координират местните инициативи. Бюджетът на ORAP възлиза на около $1.5 милиона годишно и идва основно от дарения на неправителствени организации.

Един от основателите и най-звестните активисти на ORAP е Ситембизо Ниони. Ниони разпространява опита на ORAP из цял свят и в момента е председател на международната мрежа IRED, която насърчава развитието, основано на хората. По-късно Ниони става Министър на развитието на малки и дребни предприемачи в правителството на Робърт Мугабе.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.