Реч на Джон Гофман при връчване на Награда за цялостен житейски принос (2)

Реч на Джон Гофман при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1992

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

  1. Проект, който може да ни помогне да постигнем целта си

Нашето разумно предложение се състои в основаването на контролен орган, който да следи изграждането на всяка база данни, свързана с радиацията и на първо място тази за Чернобил. Подобна база данни вече се съставя от Международната програма за влиянието на инцидента в Чернобил върху човешкото здраве (IPHECA). Тази програма се финансира от правителствата на САЩ, Великобритания, Русия, Франция, Германия и Япония. Отново ще ви припомня паралела, който споменах – това е все едно да разчиташ на тютюневите компании да ти кажат всичко за вредата от тютюнопушенето. Горепосочените правителства ще проведат изследването за Чернобил с помощта на Световната здравна организация.

Според нашето предложение IPHECA трябва да финансира и приеме екип от независими наблюдатели и учени, които да работят по проучването, да имат право да проверяват дали всички Правила на изследване са спазени и да публикуват своето мнение във всеки, издаден от IPHECA доклад. Благодарение на Наградата за цялостен житейски принис, можем да получим международна подкрепа и да отправим официално предложение до IPHECA за въвеждането на наблюдатели. Разбира се в това предложение няма да изискваме никакво финансиране за самите нас и нашата организация.

Ако СЗО очаква от нас да повярваме на резултатите от изследването на IPIIECA за влиянието на инцидента в Чернобил върху човешкото здраве, самата тя би трябвало да предложи в него да участват независими специалисти, а не ние да правим това.

Ако никой няма намерение да прикрива информация и ако стремежът е да бъде проведено едно внимателно и обективно проучване, тогава няма причина IPHECA да откаже да приеме участието на независими експерти. Няма причина да откаже да отдели 5% от многомилионния си бюджет, за да финансира тези независими специалисти. Дали пък присъствието на независими наблюдатели няма да снижи мотивацията на учените на IPHECA, намеквайки, че те може да се опитат да прикрият информация?

Разбира се, че не. Ние не смятаме, че учените, занимаващи се с радиационни изследвания, са измамници. Но пък и би било наивно да отричаме, че много хора биха направили компромис с високите си принципи, за да не разочароват работодателите си. Смятаме, че хората се срамуват от подобни компромиси и наистина биха предпочели да бъдат честни и да работят безупречно.

Ако нашето предложение бъде прието, ВСИЧКИ ще спечелят. Независимите наблюдатели ще позволят на служителите на IPHECA да работят съвестно, да спазват всички стандарти и правила и да се противопоставят на всички опити за сплашване или оказване на натиск. Ако финансиращите организации не са особено доволни от това, служителите винаги могат да кажат „но в противен случай независимите наблюдатели ще ни разкрият и всички ще разберат, че правим нещо нередно.” Учените на IPHECA може и публично да се противопоставят на предложението ни, но сме убедени, че дълбоко в себе си повечето от тях го ПРИЕМАТ.

  1. Това просто здрав разум ли е?

Наричаме идеята си за независими наблюдатели „предложение на здравия разум”, защото то ще помогне за изграждането на една система, която насърчава разкриването на истината и защитава хората, които я изкарват наяве, вместо да ги наказва с уволнения, както често се случва сега. Колежката ми Алла Ярошинская може да ви разкаже много по този въпрос.

Предложението ни е проява на здрав разум, защото дава на обществото инструмент, чрез който то може да поощрява поведението, което ЖЕЛАЕ, а не това, срещу което се бори. Наградата за цялостен житейски принос заслужава специална благодарност за това, че признава този важен принцип. Якоб фон Уекскул прекрасно е обобщил това, пишейки „Ако днес обществото ни не се нуждае от нови технологични решения, а от нови социални ценности и институции… тези приротети трябва да намират отражение в онова, което обществото насърчава и подкрепя.” (Цитат от предговор към „Нов световен ред: движения на местни хора за световна промяна) на Пол Екинс (London: Routledge), 1992.)

Наличието на незаивисими наблюдатели е проява на здрав разум и затова навярно много хора си мислят, че такива вече има при провеждането на проучвания на различни водове замърсители. Но истината е, че такива няма дори и само при ЕДНО изследване.

Не е късно да променим това. Но ще ни е нужна настойчивост и тя трябва да дойде от обикновените хора, от гражданското общество. Отново ще се съглася с Якоб фон Уекскул и Пол Екинс, че обикновените хора са източник на решенията. Наистина мисля, че те са ЕДИНСТВЕНИЯТ източник, защото толкова рядко се случва справедливостта да дойде „отгоре”… независимо за какво става въпрос.

  1. Реализъм относно големите проблеми.  

Познавайки тютюневата промишленост, можем да предположим, че финансиращите изследванията върху радиацията и други видове замърсители, ще се противопоставят яростно на идеята за контролен орган. Но когато тази идея все пак бъде приета, ще трябва да останем нащрек, за да сме сигурни, че независимите експерти са наистина независими. Човек трябва да е реалист, що се отнася до продажността на някои хора.

Преди няколко години един журналист ми каза, че за обикновените хора е прекалено трудно да решават ГОЛЕМИ проблеми. Според него всичко бе напразно. Отговорът ми сега, както и тогава, е следният:

Разбира, че ще е трудно да се справим с най-големите проблеми, с които се сблъсква човечеството. Но можете ли вие, или аз, или който и да е друг да се задоволи с това да насочва всичките си усилия към решаването на тривиални проблеми… само защото онези, които наистина се нуждаят от решение са трудни?

Благодаря ви!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.