Десугестопедията на Лозанов 2

Обучението преминава през четири етапа – увод, концерт, разработки, представяне. Увода продължава 50 минути. В него всеки се представя с някаква роля. Учещите се участват в процеса като съавтори, но спонтанно. Преподавателят е преди всичко знаещ приятел. Увода протича сред песни, смях, игра. Това е времето, през което обучаващите се разтоварват от ежедневието и се подготвят за усвояване на материала. Втората част е така наречения концерт или тържественото четене на урока. Това е и началото на същинската част. В нея се корени и една от най-важните задачи на десугестопеда – естествено преминаване от увода под формата на игра и приказка към самостоятелна, съзнателна, високо-мотивирана и творческа работа от страна на учениците. Едва след това курсистите са готови за самостоятелна или групова работа и накрая за представяне на постигнатите резултати през цялата група.

Има още няколко неща, които се използват в десугестопедията и на които искам да обърна особено внимание:
- златното сечение – занятията се провеждат изключително според неговите закони. Всичко във видимия ни материален свят (поне в слънчевата система) се ръководи именно от златното сечение – движението на планетите, растежа и структурата на цветята, пропорциите на човешкото тяло, движението на времето, а и съответно майсторските произведения от музиката и изкуството. Най-вероятно зад златното сечение седи един велик Божествен принцип, който може да се окаже валиден и извън границите на материалния свят и извън нашата слънчева система. Във всички случаи подреждането на учебните час по този начин е от огромно значение. Също е важно, че децата интуитивно се учат да възприемат златното сечение. Това е много важно за тяхното Духовно развитие
- учене без страх и неприятни чувства – една от основните задачи на учителя при десугестопедията е в процеса на учене да не присъства нито страха, нито каквито и да е било други негативни чувства. Всичко е положително и Любов.
- пълна Любов от страна на учителя към учениците, пълно уважение и пълно доверие в постигане на зашеметяващо добри резултати. Учителят дава пример и вярва в успеха на учениците си, учи се с тях и е винаги в добро настроение и изпълнен с въодушевление, желание и енергия.
- чувствата са основна част от процеса на учене. Те са значително по-важни от мислите. Учи се предимно със сърце (с Любов и желание) и воля (доброволно и вдъхновено), по-малко с мисъл.
- обръща се внимание първо и предимно на цялото, а едва след това на съставните му части. След като те бъдат представени, отново се изгражда цялото от тях. Живеем в единен и взаимосвързан свят и това трябва да се показва непрекъснато на учениците. На нивото на цялото се осъществява истински съзнателната и творческа работа, а на ниво детайли второпланово се усвояват строителните елементи.
- всички предмети се изучават в едно неразделно цяло. Тоест, не само да има силни взаимовръзки между тях, както при валдорф педагогиката, а те да са просто едно цяло. Има вътрешна интеграция както между предметите, така и между предметите и децата. Отново напомням, че светът е единен и взаимосвързан, а основното качество, което е важно и абсолютно необходимо за бъдещето е обединението. Който владее процесите на единство и обединение, ще има успех в бъдеще.
- учи се с въодушевление, чувство и съзнателно, постига се вътрешно, душевно преживяване.
- няма домашни
- обучението се извършва с помощта на изкуството, театъра, танца, музиката, смеха, пеенето, игрите и т.н. Тук е важно да се поясни, че не се учи като на игра. Ученето не е процес на игра. Играта е необходима за отпускане, за създаване на настроение, за освобождаване, за въвеждане в ученето. Самият процес на учене е положителен и силно продуктивен. Когато се учи, то се учи здраво и истински. Научават се в пъти повече неща за единица време по собствено желание и в пълна радост от самия процес. Съответно и се преминава към следващата теми едва при овладяване на материала над 70-75%. В следващия урок се обръща внимание и на предходната тема. Важен пример, свързан с математиката – задачите са текстови с практически и интересни за децата теми, които психологически пораждат в тях търсенето на решения.

От всичко казано досега се вижда, че учителя трябва да е много добре подготвен и компетенциите му далеч не се ограничават само с педагогиката. Ето какво е необходимо той да може (това включва и обучението му по десугестопедичната методика):
- учебна комуникация на ръба на знанието
- как да вибрира начина на подаване на учебната информация
- овладяване на системата „смях“
- овладяване на системата „песен“
- интонация и дикция на гласа по време на учебния концерт
- прилагане на динамично-глобалните принципи – как да се преплитат цяло-част и част-цяло
- използване на периферните възприятия
- подготовка на илюстративен, стимулиращ материал
- планиране не само на активно, но и на пасивно знание
- познаване, използване и избягване на плацебо ефекта
- познаване и избягване на хипнотичното състояние
- организация и употреба на трите средства на десугестопедичното обучение – дидактични, психологически и художествени в единство

Ето и един малко или много пълен списък на всички методи и средства, които се използват при десугестопедията или които трябва да познавате, за да не използвате:
- класическо изкуство
- плацебо
- парасъзнание
- релаксация под формата на успокоение
- периферни възприятия
- двуплановост в предоставянето на информация
- интонация и ритъм на речта
- увеличено доверие и възприемчивост
- псевдопасивност
- престиж
- множествена личност
- вибрираща релаксативна методология
- нови имена и биографии
- песни
- смях
- златно сечение
- специфична глобалност – цяло-част и част-цяло
- насочена неманипулативна комуникация
- подаване на огромен материал
- преподавателят очаква 100% положителни резултати
- преподавателят обича истински учениците си и ги учи с лично участие и пример в учебния процес

Като заключение мога да кажа, че ако най-добрите практики на десугестопедията се доразвият и съчетаят с най-добрите практики от валдорф педагогиката, то получаваме обучението на бъдещето, обучението, необходимо за златните деца!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.