ТРИФОН КАЛФОВ (TRIFON KALFOV) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

Трифон Калфов / Trifon Kalfov

Една промяна в културните очаквания може да постигне много.

Едно от нещата, които биха променили културния климат, е комуникацията и внимателно изготвеното описание на нивата, които е възможно да бъдат постигнати и които са над това, което сега подкрепяме.

В известен смисъл, повечето от нас остават пасивни до края на живота си, без изобщо да осъзнаем, че можем да избираме, без да съзнаваме, че е започнал процес на трансформиране.

Ако това наше описание и послание се приеме като лигитимно в културата ни, значи вече сме поели пътя – БЕЗПЛАТНИЯТ БИЛЕТ ВЕЧЕ Е ИЗДАДЕН!

A change in cultural expectations can achieve a lot.

One of the things that would change the cultural climate is communication and the carefully elaborated description of the levels at which this could be reached and that are above what we currently support.

To some extent most of us remain passive till the very end of their lives without awaking their consciousness to the fact that we can make choices, without realising that a transformation process has begun.

Should this description and message we would like to spread along be accepted as legitimate one in our culture, it would mean we have taken our roadTHE FREE TICKET HAS ALREADY BEEN ISSUED!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.