ALICJA RYNKIEWICZ (АЛИЦЯ РЪНКИЕВИЧ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

                    ALICJA RYNKIEWICZ (АЛИЦЯ РЪНКИЕВИЧ)

Звуци на дома

            Това е лично, звуково - визуално произведение за автономно изследване на мястото си в света. Изпълнението се отнася до темата на изоставена къща, и копнеж по места и хора. Звуци на дома е визуално представяне на записи, събрани на ръчен рекордер през последните няколко години.  Сред записите има повече или по-малко абстрактни звуци (като пейзажи на звука, запис на определени събития и телефонни обаждания).

Звуците, които са били използвани в тази работа са един вид връзка между две географски отдалечени места, но поради емоционални причини -  са много близки на авторката.

Dźwięki domu
            To osobista, dźwiękowo – wizualna praca, odnosząca się do autonomicznych poszukiwań swojego miejsca na świecie. Realizacja odnosi się do tematu domu opuszczonego oraz tęsknoty za miejscami i ludźmi. „Dźwięki domu” to wizualne przedstawienie nagrań gromadzonych na podręcznym dyktafonie przez ostatnie lata, w których skład wchodzą mniej lub bardziej abstrakcyjne dźwięki (takie jak dźwiękowe pejzaże miejsc, nagrania określonych zdarzeń i rozmów telefonicznych).

Dźwięki, które zostały wykorzystane w tej pracy są swoistym łącznikiem między dwoma geograficznie oddalonymi od siebie miejscami, jednak ze względów emocjonalnych – bardzo bliskich autorce. 

Sounds of home
            It‘s personal, sound - visual work relating to the autonomous exploration of your own place in the world. Implementation refers to the theme of an abandoned house, and longing for the places and people. „Sounds of Home“ is a visual representation of the recordings collected on handheld recorder for the past few years, which include a more or less abstract sounds (such as landscapes of sound, recordings of certain events and phone calls).

The sounds that were included in this work are a kind of link between the two geographically distant places, but because of the emotional reasons - very close to the author.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.