MACIEJ ZDANOWICZ (МАЦИЕЙ ЗДАНОВИЧ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

MACIEJ ZDANOWICZ   (МАЦИЕЙ ЗДАНОВИЧ)

Soundscape II. Лодз – Колушки (пътешествия: 19.09.2012/09.07.2013)

Soundscape (на английски език) е звуков пейзаж. В тази област има звукови явления, характерни за пространството и времето (звуци от природата, човека и човешката дейност). Така представена редица от акустични явления се разглежда като специфичен вид музика. Този проект е постоянна дейност като регистрация и визуализация на звуци на обикаляща ме среда а всъщност и пътуването, което води към откритието, опазване на уникалните  звукови пейзажи. В това отношение използвам знания за акустиката, синестезията и синергично възприятие. Настоящoто произведение е резултат от цифрови записи (аудио и видео) на пътуването със влак между Лодз (работното място) и Колушки (дом). Последователността на фотографии, направени по време на курса на влака (време което дели всяка картина е  най-много няколко секунди, необходими за натискане на спусъка), поддържа топлата атмосфера на септемврийски ден, оранжева светлина на слънце по време на залеза, и най-сетне нарушенията на тях предизвикват време, движение, динамика. Наслагани на себе си и разтегнати снимки губят детайл, изобразителността си, сливат се в едно оптично впечатление. Сложени очертаващи контури на записания звук, градация на сивото, съответстваща звукова честота носи изображението към нови измерения. Експлоатацията извън акустичният му потенциал е отражение на въпроса за човешката памет, внимание, възприятие в движение, и най-накрая, за това, което е в нас по време на пътуване. 

Soundscape II. Łódź – Koluszki (podróże: 19.09.2012/09.07.2013)

Soundscape (z języka angielskiego) to pejzaż dźwiękowego. W jego obrębie znajdują się zjawiska akustyczne charakterystyczne dla danej przestrzeni i czasu (dźwięki natury, człowieka i jego działalności). Tak ujęty szereg fenomenów słuchowych jawi się jako specyficzny rodzaj muzyki. Niniejszy projekt stanowi permanentne działanie w zakresie rejestracji, wizualizacji dźwięków otaczającej mnie rzeczywistości, również podróży zmierzających do odkrycia, utrwalenia unikatowych pejzaży akustycznych. Wykorzystuję w tym względzie wiedzę dotyczącą akustyki, synestezji, postrzegania synergicznego. Prezentowana praca jest efektem dokumentacji cyfrowej (dźwięk i obraz) przejazdu pociągiem pomiędzy Łodzią (miejscem pracy) a Koluszkami (domem). Sekwencja fotografii powstałych w trakcie biegu pociągu (czas wykonania poszczególnych zdjęć dzieli co najwyżej kilka sekund potrzebnych na naciśniecie spustu migawki) zachowuje atmosferę ciepła wrześniowego dnia, oranżowego światła chylącego się ku zachodowi słońca, wreszcie powstałe na nich zniekształcenia ewokują czas, ruch, dynamikę. Nałożone i rozsunięte obrazy zatracając detal, swoja przedstawialność, zlewają się w jedno optyczne wrażenie. Nałożony nań kontur obwiedni zarejestrowanego dźwięku, gradacja szarości odpowiadającą częstotliwości brzmienia przenosi powstały obraz w zupełnie inny wymiar. Działanie poza swą akustyczną potencjalnością stanowi refleksję nad zagadnieniem ludzkiej pamięci, uwagi, postrzegania w ruchu, wreszcie nad tym co pozostaje w nas samych z podróży.

Soundscape II. Lodz – Koluszki (travel: 19.09.2012/09.07.2013)

Soundscape (in English) is a sound landscape. In this area there are sound phenomena characteristic for the space and time (the sounds of nature, human and human activities). Number of sound peculiarities presented in this way is considered as a specific type of music. This project is based on  a permanent registration, visualization of sounds around me and the journeys leading to the discovery, preservation of unique landscapes of sound. In this case, I use knowledge about acoustics, synaesthesia, synergistic perception. The present work is the result of digital records (audio and video) of traveling by train between Lodz (place of work) and Koluszki (home). The sequence of photographs made during the course of the train (each picture is taken per few seconds that are needed to press the shutter button) keeps the atmosphere of warm September day, amber light of sunset, and finally – resulting distortion on them evoke time, movement, dynamism. Superimposed one on each other and moved images lose details, and their figurativeness and merge into one optical impression. Bounding contour of recorded sound superimposed upon it, gradation of gray corresponding with frequency of sound carries the image in a completely different dimension. Operation outside its acoustic potentiality is a reflection on the issue of human memory, attention, perception in motion, finally, on what left in us from traveling.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.