JUSTYNA JAKÓBOWSKA (ЮСТЪНА ЯКУБОВСКА) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

JUSTYNA JAKÓBOWSKA   (ЮСТЪНА ЯКУБОВСКА)

Опознай

            Инсталация на Юстъна Якубовска съответства на естеството на пространството, което е автогарата. Обикновено в този вид пространство се намира  знак с името на града, както и други надписи, които би трябвало да привлекат вниманието ни, да ни накарат да купим нещо, например едно питие или храна. Знак с надписа “ explore “ също насърчава. За разлика от текстовите реклами, безкористно ни кани да променим отношението ни, да станем отворени  на това, което е около нас. Explore (Опознай, Discover), което означава: бъди любознателен, проницателен, чувствителен и смел, не само в пътуване разбирано буквално, но и в начина на гледане на света. Такова отношение не струва нищо, стига само да решиш. Това е нещо като безплатен билет.
Надписът е на три езика: английски, полски и български. Използваните цветове се отнасят до това, което често виждаме пътувайки с влак или автобус: небе, облаци, черни стълбове, дървета, очертанията на града. Инсталация може да се тълкува независимо от този текст, всички асоциации са еднакво валидни.

Odkrywaj

            Instalacja Justyny Jakóbowskiej koresponduje z charakterem miejsca, jakim jest dworzec. Zazwyczaj w tego typu przestrzeni znajduje się tablica z nazwą miejscowości a także inne napisy mające zwrócić naszą uwagę, do czegoś zachęcić, np. do kupna napoju czy posiłku. Tablica z napisem „Explore” również zachęca. W przeciwieństwie do tekstów reklamy bezinteresownie zaprasza do zmiany postawy na maksymalnie otwartą wobec tego, co nas otacza. Explore (odkrywaj) czyli bądź dociekliwy, spostrzegawczy, wrażliwy i odważny, nie tylko w podróży rozumianej dosłownie, ale także w sposobie postrzegania świata. Taka postawa nic nie kosztuje, wystarczy się na nią zdecydować. Stanowi ona rodzaj bezpłatnego biletu.

Napis wykonany jest w trzech językach: angielskim, polskim i bułgarskim. Kolorystyka nawiązuje do tego, co często widzimy podróżując pociągiem czy busem: nieba, chmur, czarnych słupów, drzew, zarysów miast. Instalacja może być interpretowana niezależnie od powyższego tekstu – wszystkie skojarzenia są równie słuszne.

Explore

            Installation of Justyna Jakóbowska corresponds to the nature of space, which is the bu station. Usually in this type of  place is a sign with the name of the city as well as other inscriptions designed to draw our attention, to encourage to buy something, for example, a drink or a meal. A sign with the word „Explore“ also encourage. Unlike texts from commercials, it selflessly invites you to a change your attitude on up to open to what is around us. Explore(discover) which means be inquisitive, perceptive, sensitive and brave, not only in travel understood literally, but also in the way of observing the world. Such an attitude cost nothing but taking the decision. It is kind of a free ticket.
The inscription is written in three languages: English, Polish and Bulgarian. Colours that are used refers to what we often see during traveling by train or bus: sky, clouds, black poles, trees, outlines of cities. Installation can be interpreted independently of
this text – all associations are equally valid.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.