ИЛИЯН ЛАЛЕВ (ILIAN LALEV) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

ИЛИЯН ЛАЛЕВ  (ILIANLALEV)

1.“Канализиране на енергията“

Работата ми представлява “принтирана“ върху винил фотография на воден праг с размери 80/500см , който се “ излива“ в реален улук на терасата при сектор 4 на автогара Стара Загора, свързан с водосточна тръба, която извежда водата надолу към земната повърхност. Използвам водата като символ на енергия, сила, мощ, живот, а отвеждането и по “каналния ред“ е метафора на случващото се или по-скоро на не случилото се – на излъганите надежди и несбъднатите мечти, на овладяната и пропиляна енергия по време на “нашия“ Преход.

Фотографията и предпечатната подготовка на работата „Канализиране на енергията“ са направени в “ Simeon Stoilov studio“.

2.“Обратно в контекста“ 


Инсталирам фотография на реплика от 1967г., на легендарния “Фонтан“ на Марсел Дюшан с размери 60/53см, над писоарите в тоалетната на автогарата в Стара Загора, придружена с текст, който запознава ползвателите на съораженията с факта, че това е най-влиятелното произведение на изкуството на XX век.
Създателят на “ready mades“ изважда готовия обект от контекста като го натоварва с други свои смисли, ние го връщаме концептуално “обратно в контекста“ с образователна цел , разчитайки на големия човекопоток, при това- безплатно!
За съжаление работата е достъпна “само за мъже“ поради спецификата на обекта.

 Предпечатна подготовка “ Atera“.

1. Orientowanie/ukierunkowywanie energii
Moja praca przedstawia wydrukowaną na winylu fotografię o wielkości 80/500cm. Obrazuje ona próg wodny, który „wylewa się“ do prawdziwej rynny, która odprowadza wodę na dół ku ziemi i znajduje się na tarasie w sektorze 4 na dworcu autobusowym w Starej Zagorze. Używam wodę jako symbol władzy, siły, energii, życia, a odprowadzanie jej poprzez jej ukierunkowywanie jest metaforą tego, co się dzieje, a raczej tego, co się nie stało – okłamanych nadziei i niespełnionych marzeń, ograniczonej energii straconej podczas „naszego“ Przejścia.

2.Spowrotem w kontekście
Nad pisuarem w toalecie na dworcu autobusowym w Starej Zagorze instaluję zdjęcie z 1967 roku, które przedstawia legendarną “Fontannę“ Marcela Duchampa o rozmiarze 60/53cm. Zdjęciu towarzyszy tekst, który zapoznaje użytkowników pisuaru z faktem, że jest to najbardziej wpływowe dzieło sztuki XX wieku.
Twórca“ ready mades“ wyjmuje dany obiekt z kontekstu, nadając mu nowe znaczenie. Dla celów edukacyjnych, my konceptualnie znów wkładamy obiekt „spowrotem w kontekst“, mając nadzieję na duży przepływ ludzi, i to wszystko -za darmo!

Niestety praca jest dostępna „tylko dla mężczyzn“ ze względu na specyfikę miejsca.

1. Channeling the energy
My work is a photography “printed” on a vinyl, representing a water threshold with the size of 80/500 cm, that “pours” into a real gutter on the terrace in sector 4 of Stara Zagora bus station, connected to a drain pipe that brings water down to the ground surface.
I use water as a symbol of energy, strength, power, life, and its conducting along “the channel order” (or its channeling) is a metaphor for what is happening, or rather not happened – of deceived hopes and unfulfilled dreams, of mastered and wasted energy during “our” transition.

2. Back to the context
I install photography of replica of 1967, of the legendary “Fountain” of Marcel Duchamp with size of 60/53 cm above the urinals in the lavatory at Stara Zagora bus station, accompanied by text that introduces the users of the facilities with the fact that this is the most influential work of art of the 20th century.
The creator of “ready mades” takes the finished object out of context by loading it up with other meanings, and we return it conceptually “back to the context” for educational purposes, relying on the large flow of people, and moreover – for free!
Unfortunately, the work is available “only for men” due to the specifics of the object.

3.“Аrtgara-StaraZagora

В случая Автогара-Стара Загора е домакин на арт събитие каквото е изложбата “Безплатен билет“,което променя спецификата на локацията.                                       

Работата представлява  винилен трансперант с размери 80/155см., трансформация на фонетично  написаното  Аvtogara   ,като вместо“ v“пиша  r и за благозвучие премахвам  “о“-получавам Artgara. Лекия наклон на буквите създава усещането за движение.Така създадената  фюжън- дума   придобива нов понятиен смисъл ,чиято конотация свързваме с идеите на изложбата- съвместими с тези на Съвременното изкуство.  

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.