Биле (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

На Донка Драмска

Думата биле в българския език има значението на
„целебно растение, целебна трева” и е от един и същи
корен с руската дума былина /стъбло на трева, на
тревичка/. Това е древнославянска (= старобългарска) дума
с първоначално значение на „растение” и се свързва с
индоевропейския и санскритския корен *bhul < *bhu със
значение „раста, увеличавам се”, който е родствен с руския
глагол быть /съществувам/ и с гръцкото съществително bia
/жизнена сила/.
Може би от езотерична гледна точка е полезно да се
опитаме да обясним връзката между понятията растение и
съществуване (битие). Да вземем книгата на Макс Хандл
Космогонията на розенкройцерите1, която излезе и на
български език. В глави I и II на част I авторът обяснява
принципите на изграждането на отделните представители
на царствата – минералното, растителното и човешкото.
Всички те имат плътно тяло, съставено от трите нива на
физическо-материалния свят – твърдовеществено, течно и
газообразно ниво. За разлика от растенията, животните и
човека, минералите нямат витално тяло (от лат. vita
/живот/), т. е. жизнено тяло. Именно наличието или
липсата на витално тяло обуславя и условното разделяне на
природата на жива и нежива1.
Виталното тяло се състои от плазмена (етерна)
материя, която има четири разновидности, наричани
подпланове. Най-грубият подплан (чиито вибрации са най-
ниски, най-бавни) е светът на химическия етер, явяващ се
носител на енергията на усвояването – асимилацията и
дисимилацията. На второ място по височина на
вибрационната честота е подпланът на жизнения етер,
обезпечаващ процесите на размножаването. Третият
подплан е светлинният етер (носител на чувствата), а
четвъртият подплан е отразяващият етер (носител на
паметта).
Растенията имат витално тяло, съставено от първите
два подплана, в които се формират енергийните
проводници за третия подплан. При животните и при
човека виталът вече е „комплектован” с всички – четири –
видове на етера (подплановете). Затова техните жизнени
тела качествено се отличават от растителните.
Обаче е възможно да се отдели една обща (характерна)
черта при растенията и при рибите, които2 се намират в
междинно или преходно положение между растенията и
топлокръвните животни. Самото наименование растение,
както и споменатият по-горе индоевропейски корен *bhul-,
сякаш подчертава факта, че тяхното витално тяло
способства за растежа на индивида в продължение на
целия му живот. Могат да растат през дълъг период от
живота си и рибите – растежът им зависи значително от
обема на водата, от жизненото пространство, което се пада
на всеки индивид. Именно затова в аквариум рибките
обикновено са по-дребни от „събратята” си – другите
живеещи свободно риби.
Заслужава да се отбележи още една особеност, с което
можем да направим опит да обясним връзката между
думите биле и битие, живот: сравнете встъпителните думи
в руските народни приказки жили-были, където думите
жить и быть са синоними.
В съответствие пак с розенкройцерската езотерична
традиция, но сега през погледа на теософката Нина
Павловна Рудникова1, когато е станало грехопадението на
човечеството, неговата кармично-енергийна тежест, като
по-голямо бреме, се паднала на животните – по-младите
братя на човеците. Това е предизвикало много голямо
забавяне в еволюцията на душите в животинското царство.
Тежестта на духовното падение е започнала да се проявява
и в останалите царства. За да намалят по някакъв начин
последиците от извършеното, Силите на Провидението са
предприели блокиране на растителното и минералното
царство от въздействието на енергията на човешката
психика. От една страна, това блокиране значително е
ограничило възможностите на човешкото съзнание в
практическото общуване с представителите на
растителното и минералното царство, а от друга страна, е
спасило живота на планетата от още по-голямо бедствие.
Именно благодарение на растенията е било обезпечено
поддържането на живота на Земята: човеците са загубили
способността си да се хранят с енергията на слънчевите
лъчи, способност, която се е запазила само при растенията.
Усвоената в процеса на фотосинтезата енергия и отделения
при нея кислород създават възможност хората и животните
да съществуват и се развиват1. А лъчите са не нещо друго,
а еманация, проявление на любовта на Слънцето като жива
същност, към всичко, което го обкръжава.
Впрочем, интересно е, че в окултизма сърдечната чакра
съответства на зеления цвят, който преобладава в
природата и е най-благоприятен за зрението на човека.
Може би не е случайност, че еднокоренните думи биле и
быть /живея/, гръцките. phyo /раста, израствам, раждам/,
phyton /растение/ и phylon /лист/, както и лат. folium /лист/
са подобни фонетично на лат. phileo и гр. phileo със
значение „обичам”. Подобен е и случаят с немските думи
Leben /живея/ и Liebe /обич, любов/.
Немалка е ролята на растенията като организми,
изработващи вещества, които натрупват космична енергия
– именно те могат да се прилагат за защита срещу различни
заболявания. Растенията са нашите спасители
едновременно на няколко равнища на битието. Затова
именно семантичната връзка между думите биле и битие,
според нас, е напълно оправдана.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.