Цялостност в природата 1 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

В природата всичко е изградено на базата на
споменатите вече два принципа – йерархията и синархията.
Йерархията обхваща цялата Вселена от самия връх –
първоизточника на проявения свят, до най-нисшето ниво,
което е в хиляди или може би милиони пъти по-малко от
най-малката съставна елементарна частица на атома.
Сигурно нашата наука все още не е успяла да се докосне до
върховете и дълбините на тази най-огромна библейска
Стълба на Яков. Съзнанието на обикновения човек
обхваща само най-близките нива, повече или по-малко
съизмерими с физическото тяло на човека. И само най-
смелите новатори, вървящи по трънливия път, с воля да
познаят Истината, могат крачка след крачка да преодоляват
множеството ограничения.
На всяко йерархично ниво съществуват относително
равни по силата и степента на своето развитие съзнания,
които изграждат на това ниво своя синархична система –
система за взаимодействие на съразмерните части, които я
съставляват. Тука може да се причислят такива
образувания като колективите, отборите и екипажите,
групите, обществените организации и т.н. Самата дума
организация може да бъде използвана като илюстрация
към гореказаното. Та нали всяка човешка организация се
състои от отделни индивиди, тоест организми, които на
свой ред се състоят от органи. Взаимодействието между
органите образува синархията на организма,
взаимодействието между организмите образува синархията
на организацията, която на свой ред е част от нещо по-
голямо – жителите на града, населението на страната, на
континента и т.н.
А йерархията се проявява в съподчинението и
едновременно с това в сътрудничеството на различните
нива: атомни частици – атоми – молекули – органоиди –
клетки – органи – организми – организации – човечество –
планета заедно с всички нейни обитатели – звездна система
– галактика и тъй нататък. Съвкупността на всички тези
съставляващи всъщност образува това, което в духовната
практика е прието да се смята за космично братство.
Всяко от съзнанията е длъжно да работи не само на
своето ниво, да взаимодейства не само синархично с
относително равни на него съзнания, но и да влиза в
сътрудничество с близките до неговото ниво други нива на
същества стоящи и по-високо, и по-ниско в космичната
йерархична стълба. И колкото повече такива нива са
проектирани в конкретното съзнание, толкова по-
хармонично може да стане това съзнание и толкова по-
голяма полза може да принесе то и на другите, и на самото
себе си.
Взехме тази схема в доста обобщен и опростен вид, за
да кажем възможното за йерархията и синархията. Но на
практика всяка от съставляващите части на което и да е
йерархично ниво има много по-сложна структура. Като
пример можем да вземем атомите на въглерода, които,
съединявайки се само едни с други, могат да образуват три
алотропни1 форми – графит, въглища и елмаз. А в
съединения с атомите на други химически елементи те
образуват огромно количество други вещества-
композиции.
Но при това трябва да се отбележи, чето структурата на
цялото се усложнява още повече от наличието не само на
физическия, а и на астралния, менталния и другите планове
и от взаимодействието между тях, а и самите тези планове
се подразделят на много други подпланове. Понятията
тяло – душа – дух ни дават доста опростено разбиране за
структурата на човека. А правилното взаимодействие
между тези три съставляващи определя и здравето, и
щастието ни.
Ще кажа две думи за здравето в езотеричен смисъл. То
може да бъде разгледано като сложна композиция,
обусловена, както вече видяхме, от необходимия брой
части и от правилното взаимодействие между тях, от
правилната им организация. Нарушението на правилната
композиция води към увреждане, към инвалидност, което
в превод от латински буквално означава „безсилие”. Не е
случайна свързанността на думите цел, изцеление,
целувка, цялостност, целомъдрие. За да бъде човек
наистина здрав, той трябва да има всички компоненти на
здравето.
Антоним на понятието инвалидност е и руската дума
дюжий /здрав/, свързана семантично и етимологично с
понятието на руски дюжина, а на български дузина, тоест
с числото дванадесет.
В украинския език има дума видужати /оздравявам/,
свързана с лексемите дюжина /дванадесет/ и дъга. Седемте
цвята на дъгата заедно дават белия цвят, в основата на
който е положено взаимодействието на трите основни
цвята – червения, жълтия и синия в определени пропорции.
На свой ред седемте цвята съответстват на седемте степени
в музика, които дават октава. И тя има дванадесет
полутона.
Бих искал да отбележа едно явление в човешката
психика, което условно бих назовал антицялостност1.
Имам предвид комплексираността. В същността си тя е
сбор от отделни недостатъци, тоест недоразвити качества в
човешката личност2. Такъв комплекс, бидейки слаба страна
на човешкото съзнание, лесно се превръща в център на
демоничните сили в това съзнание.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.