Редът и мирозданието 2 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Интересно е, че 12 има още едно название – „дузина“,
произлизащо от фр. douze /дванадесет/ и звучащо на
френски „дуз“. На френски „дузина“ е douzaine (чете се
„дузен“), а изразът à la douzaine означава „на дузини“ или
„колкото искаш (колкото душата ти иска)“. На белоруски
език дузина се превежда като тузін“, на руски – дюжина,
на полски – tuzin; на сърбохърватски – туце, на словенски
– ducat. С тях е съзвучна руската дума туз, имаща
аналогично звучене в българския, украинския, белоруския,
словашкия, полския (остаряло и преносно значение) езици.
В картите туз означава най-главната, най-силната карта за
игра във всяка боя, по средата на която е изобразена една
фигурка (с формата и цвета на дадената боя на картите). В
преносно значение туз („тузар“) означава първенец,
големец, богаташ.
В латинския език „тузът” се нарича аs и първоначално
думата е означавала „цялото като единица, една
дванадесета част от което се е наричала uncіa. Лексемата
аs е преминала във френски, немски, полски и други езици
и освен първоначалното значение е придобила още такива
значения, като: туз; една точка; майстор в работата си,
специалист, познавач, ас, виртуоз. Последната група думи
означава човек, който е овладял някакъв процес от начало
до край като нещо цялостно (условно казано, преминал е
през всичките негови 12 унции-етапи), като по този начин е
придобил цялостност, влияние, сила.
Със силата е свързана и руската лексема дюжий /як,
здрав, силен, едър/, която означава нещо средно между
дюжина /дузина/ и дуга /дъга/. Древноруската дума *dоgъ
> дугъ /сила/1 е родствена с украинската дума дужий
/силен; мощен, могъщ; (имащ добро здраве) здрав/.
Древноруската дума дуга /небесна дъга/ съществува и в
съвр. език и означава геом. „дъга”. Да си припомним
седемте основни ноти: разстоянието от нотата „до“ на
дадена октава до нотата „до“ на следващата (нейното
начало) съответства на 7 ноти или на 12 интервала-
полутонове. Седемте цвята на слънчевия спектър
съответстват на седемте цвята на дъгата и на седемте ноти
в октавата.
На седемте цвята на дъгата съответстват също така:
Седемте Велики Космически Лъчи, по които протича
еволюцията в Слънчевата система; седмината архати,
ръководещи еволюцията на планетата Земя; седемте
основни чакри в човешкия организъм; седемте основни
планети, а също и седемте дни в седмицата1; седемте
основни метала, съответстващи в алхимията на седемте
основни планети; седемте октави в развитието на
съзнанието2; седемте принципа в строежа на човека3, всеки
от които на свой ред се подразделя на седем подпринципа4.
Съгласно едни от последните научни данни, за седем
години протича пълната замяна на всички атоми в
човешкото тяло. По седем денонощия има всяка от 4-те
фази на Луната. Да си припомним също така седемте
смъртни гряха; седемте печата, които Господ снема по
време на Армагедона; седмината ангели на седемте
вселенски църкви в Откровенията на Иоан Богослов, към
които чрез апостола се обръща Иисус Христос. А по
думите на гореспоменатата Нина Рудникова „в идеалния
случай трябва да има само седем расови и индивидуални
въплъщения, но грешките и хаотичността на човешката
психика са увеличили многократно броя на груповите и
индивидуални въплъщения“ [13, с. 244].
Психолозите са установили, че 7 ± 2 е оптималното
количество единици информация за запомняне. Според
нас, не случайно числото 7 се среща често във фолклора на
много народи. Например, в приказките за животни, броят
на героите най-често е седем. Даже рекламата, както бе
установено неотдавна, започва да се „забелязва“ от хората
– тоест те реагират активно на нея – едва от седмия път5
нататък.
При сливането на седемте цвята на дъгата се получава
белият цвят – цветът на целомъдрието, чистотата и
мъдростта: не случайно в немския език са с еднакъв корен
думите weiß /бял/, ich weiß /аз знам/, Weise /мъдрец/,
Gewissen /съвест/, wissen /да науча, да знам/; Wesen
/същност – в значение на „същество“/ [11]. Хармоничното
съчетание на цветовете създава така наречената „бяла
светлина“. Нарушаването на пропорциите между цветовете
води до трагедии на планетата – недостатъчно получаване
на слънчева енергия и на енергии от другите звезди,
необходими за нормалния живот на Земята.
По думите на изтъкнатия руски учен, философ и (както
твърди ясновидецът Даниил Андреев в Розата на Света
[1, с. 129] светец на двадесетото столетие Павел
Александрович Флоренский, „целомъдрието … по своя
етимологичен състав говори за цялостност, здраве, липса
на поквара, единство и въобще нормално състояние на
личността, чистота и свежест на духовните сили, духовен
стремеж на вътрешния човек. Целомъдрието … означава
почти същото, както и цело-мисленост (разбирайки
„мисъл“ в отеческото1 думо-употребяване, т.е. в смисъла
въобще на духовен живот), цело-мислие, цело-умие, цело-
разумност, здраво-умие, здраво-мъдрие… Целомъдрието е
простота, т.е. органично единство, … цялостност на
личността.“ [14, с. 180]
Мъдростта е познаване на същността, на същината на
някакъв проблем, синтез, система1 от знания, тяхната
подреденост в съзнанието. Както духовното, така и
физическото здраве на човека зависи именно от
подредеността, или с други думи, от строежа на йерархията
и синархията, от субординацията и съподчинеността на
знанията за съставляващите части на дадения проблем в
индивидуалното му съзнание.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.