Реч на Самюел Епщайн – част 4

Реч на Самюел Епщайн при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1998

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

D. Ракови заболявания, предизвикани от околната среда

Гражданите имат право на достъп до информация на местно и национално ниво относно съдържанието на канцерогени във въздуха и водата. Подобна информация би окуражила индустриалните производители да намалят емисиите на канцерогенни и токсични вещества, които изхвърлят в природата. Тя също така би насърчила въвеждането на по-строги държавни регулации.

Всяка регионална институция трябва да е задължена да предоставя на потребителите пълен списък с канцерогенните замърсители и техните концентрации в питейната вода, заедно със сметката им за вода. По същия начин всяко химическо и минодобивно предприятие или атомна електроцентрала трябва да разкрива на местната общност и на регионалните и национални власти пълен списък с канцерогените, междинните и крайни продукти, които използват и изхвърлят, както и всички протичащи по време на производството процеси. Те трябва да предоставят информация и за всеки канцероген, които изпускат във въздуха или водата. Никое предприятие не трябва да получава разрешително за работа, ако не предоставя непрекъснато количествени данни за емисиите на канцерогени в рамките на завода и на местната общност.

E. Институции

Всички институции – правителства, университети, получаващи държавни субсидии, благотворителни организации, освободени от данъци – участващи в провеждане на изследвания върху раковите заболявания, трябва да са задължени да предоставят ясен и одитиран бюджет, в който фигурират източниците на финансиране и разходите за основни молекулярни изследвания, диагноза, лечение и превенция.

Бюджетната информация за превенцията трябва да посочва за какво са използвани средствата, включително за: изследвания на възможните причинители на ракови заболявания, които могат да бъдат избегнати; изследвания на всички възможни рискови фактори за всеки тип рак, заболеваемостта от който се е повишила значително през последните десетилетия; изследвания на рисковете от ракови заболявания в следствие на излагане на въздействието на вече известни канцерогени посредством тестове върху животни или други дейности, описани от Международната агенция за изследване на раковите заболявания; дейности с оглед разработването на пълен регистър на всички канцерогени, на чието влияние е изложено обществото или отделни високо-рискови групи от него; дейности за представяне на информация пред Парламента, държавните институции и обществото относно всички известни кацерогени и действията, които могат да бъдат предприети за избягването им.

Отдавна се нуждаем от законодателство, което да гарантира пълна отчетност на всички институции пряко или косвено занимаващи се с изследване на раковите заболявания и други подобни дейности. Нужни са и закони, които да гарантират, че тези институции ще превърнат в главен свой приоритет превенцията на раковите заболявания и ще отделят за това поне половината си бюджет. Проучванията показват, че само драстични реформи в политиката, приоритетите и ръководството може да доведе до постигането на тези цели и макар и късно да възстанови усещането, че мисията ни е да спечелим войната срещу рака, която в момента губим.

4. ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ И РЕГУЛАТОРНИ АГЕНЦИИ

Ключовите парламентарни решения и политики обикновено зависят от препоръките на експертни научни комисии и регулаторни органи. Тяхната независимост, интегритет и експертност са от огромно значение.

Според американския Закон за държавните съветнически комисии от 1972г. съставът на тези комисии трябва да е балансиран и да включва квалифицирани представители на всички заинтересовани страни, а срещите им да се оповестяват предварително и да бъдат отворени за широкото общество. На практика обаче част от тези правила не се спазват.

Наскоро работих заедно с други учени като консултант към ЕС в защита на искането на Съюза Световната търговска организация (СТО) да забрани продажбата на месо, съдържащо хормони; забрана която САЩ и Канада оспорваха, но Апелативния комитет на СТО като цяло подкрепи. Освен с документиране на научните доказателства за развитие на рак и други болести в следствие на неконтролираното високо съдържание на полови в месото, аз се занимавах и с анализ на докладите и състава на комисиите на СТП и ФАО, които имаха отношение по случая и особено на „Съвместната експертна комисия за хранителни добавки” (JECFA), върху чиито правомощия се основаваха американските и канадските правни действия, твъдейки, че пълното с хормони месо е безопасно. Въз основа на този анализ стигнах до следните изводи:

„В състава на тези комисии влизат непропорционално голям брой представители на регулаторните органи в САЩ и специалисти по ветеринарство и хранен, а участието на независими експерти по превантивна медицина, обществено здраве и канцерогени е сведено до минимум. Научната конференция на Европейската комисия, провела се между 29.11 и 1.12.1995г., също демонстрира подобен дисбаланс. Въпреки, че на „учени, пряко работещи” за индустрията „като цяло” е било отказвано участие в Конференцията, никой не се е постарал да идентифицира или изключи консултанти или подизпълнители на големите компании. Освен това заключенията на конференцията в голяма степен се основават на непубликувани фирмени изследвания и данни. Както призна един от членовете на управителния съвет, д-р Ф. В. Кени, особено предвид поверителността на тези данни, индустрията може и да донесе добри резултати, но не винаги го прави.”

Комисиите на ФАО и СТО очевидно представляват едно по-приемливо лице на индустриалните интереси и взетите предварително регулаторни решения, а не научно обосновани факти и безопасност за потребителите. Подобни съмнения има и във връзка с докладите на JECFA от февруари 1998 и на Комисията по „Ветеринарни лекарства в храните” от септември същата година. И двата доклада стигат до заключението, че мялокото rBST е безопасно, въпреки наличието на публикувана научна информация, според която това не е така.

Очевидно се нуждаем от законодателство, което да изисква експертните научни комисии, като JECFA, и регулаторни агенции, като Codex Alimentarius, Международното бюяро по епизоотика, ФАО и СЗО, работещи по въпроси свързани със здравето и опазването на околната среда, да отговарят на някои условия, които биха гарантирали безпристрастни и добре обосновани научни открития и последващи регулаторни мерки. Анализа на структурата на комисията на WHO/ILO по темата за азбеста е пример за засилено участие на представители на индустрията, пристрастни решения и безотговорно безразличие към безопасността и здравето на служителите. Досегашния опит доказва, че учените, включени в експертните комисии от административните или регулаторни агенции, рядко са безпристрастни и обективни, освен ако не става въпрос за сериозни въпроси, засягащи тяхната компетентност, квалификации и положение в независимата научна общност.

Потребителските, природозащитните, работническите и други засегнати неправителствени организации трябва по закон да имат пълно право да участват в научните и регулаторни комисии. Те трябва да имат право да участват в оценката и избора на учени, извършващи оценка на риска, а също така и да получават финансова помощ, която им позволява да наемат свои учени, които да работят по конкретен случай. Също така трябва да могат да работят с научните и регулаторни комисии, отговарящи за оценка на безопасността на инфустриални продукти и процеси, на лекарства, на потребителски продукти и на нови технологии, като ГМО например.

Подобно и също толкова строго законодателство трябва да бъде прието и за изпълнителните, съветнически и научни комисии на всички правителствени, благотворителни и академични институции, провеждащи изследвания върху раковите заболявания. Целта е да се гарантира пълната отчестност и прозрачност на техните действия и превръщане на превенцията в основен приоритет, вместо фокусът да пада изцяло върху контрол на нанесените щети – диагноза и лечение.

Прозрачността на всички научни и регулаторни процедури трябва да бъде гарантирана и чрез предварително публично оповестяване на информация за предстоящите срещи на съответните комисии, като всеки гражданин трябва да има право да присъства на тях.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.