Университетските Кариерни Центрове в полза на студенти и работодатели

Христо Стоянов е мениджър „Човешки ресурси” в „Теси” ООД. Има над 20 години стаж в областта на управление и развитие на човешките ресурси; член е на Българската Асоциация за управление и развитие на ЧР /БАУРЧР/ и е бил два мандата в Управителния й съвет. За ОМ той разказва за опита си в изграждането на първите в България Кариерни центрове към университетите. Как се развиват те от началото на проекта през 2005г. до сега и ползата, която носят, както за студентите, така и за работодателите.

Инициативата за изграждане на кариерни центрове в България стартира през 2005 г. в отговор на потребността на бизнеса от квалифицирани специалисти и като резултат от ангажираността на висшите училища с реализацията на студентите. Кариерните центрове подпомагат реализацията на студентите чрез информация за свободните позиции, работодателите и пазара на труда; услуги по кариерно консултиране; обучения за придобиване на различни умения, свързани с намиране и задържане на работа и др.

През април 2005 г. моделът е приложен пилотно в девет университета. До средата на 2007 г. мрежата от изградените по инициативата кариерни центрове вече включва 34 висши училища и колежи в цялата страна. Над 160 000 студенти в тези университети и колежи имат достъп до услугите, предлагани от кариерните центрове, и хиляди са придобили практически умения за намиране и задържане на работа в резултат на организираните от кариерните центрове обучения. Моделът вече намира приложение и в средното и професионалното образование.

Ползите от наличието на кариерни центрове в университетите са очевидни:

 • Работодателите осъществяват контакт със студентите още по време на следването им и има възможност след един успешен стаж да привлекат най-добрите от тях на постоянна работа;
 • Студентите имат възможност да получат съвети и помощ при избора на бъдещата си професия, както и да придобият практически умения при провеждането на стажове;
 • Студентите получават обучение, знание и умения относно това как да изготвят своя автобиография, как да се държат по време на интервю и при първите си стъпки в избраната професия и т.н.; това са едни изключително важни умения, които те не получават нито в училище, нито в университета.

Към настоящия момент сътрудничеството между университетите и работодателите се подпомага от Фондация на бизнеса за образованието – ФБО. Основните цели на дейността й са:

 • сътрудничество между бизнес и образование, което да окаже влияние върху развитието на икономиката и подобряването на качеството на живот;
 • модерна образователна система, насочена към проучване, планиране и задоволяване на нуждите на пазара на труда от практически подготвени специалисти;
 • по-информирани, компетентни и мотивирани млади хора, които виждат своето бъдеще в България;
 •  утвърждаване на кариерното консултиране в образованието и подпомагане на професионалната ориентация и успешната реализация на младите хора.

Трайният интерес на фирмата, в която работя, и контактите ми в професионалните среди, ми дадоха възможност да участвам в процеса на обучението на първите кариерни консултанти, създаването и първите инициативи на пилотните университетски кариерни центрове. Както във всяка професия и за професията кариерен консултант се изисква, освен добра подготовка, също и силна мотивация, особено когато се правят първите стъпки. Но удовлетворението е голямо, тъй като „видимите” резултати са сравнително бързи.

За няколко години се създадоха и функционират:

 • Интернет сайт на ФБО – www.fbo.bg;
 • Интернет сайт за избор на кариера – www.KakviDaStanem.bg с информация за пазара на труда, професиите, специалностите и университетите;
 • интернет сайт за търсене и предлагане на студентски стажове в България – www.staj.bg;
 • Национална програма за студентски стажове – основна цел е да помогне на работодателите да наемат способни и мотивирани млади хора; на студентите – да надградят академичните си знания с практически умения; и на университетите – да реализират успешно своите възпитаници;
 • популяризиране на „Национални дни на Кариерата”, организирани от JobTiger и МДААР;
 • Сайтът www.zakarierata.com, в който търсещите работа могат безплатно да се консултират с кариерен специалист и да намерят много полезни статии и инструменти;
 • сайтът www.link-project.eu  с онлайн карта на кариерните услуги у нас;
 • Платформата www.ucha365.info, с информация за събития и възможности за учене и личностно развитие през целия живот
 • наръчници и помощни материали със съвети на студенти, университети и работодатели.

Ще повторя, че за България това е сравнително нова дейност. Няма традиция във връзките между бизнеса, университетите и самите студенти. Резултатите се дължат все още на базата на индивидуални качества на кариерните консултанти, работодатели и университетски ръководства. Но това е най-краткият и успешен път за достъп на младите хора до обучение за намиране и задържане на работа. Използвайки тази възможност, те стават по-информирани, компетентни и мотивирани млади хора, които виждат своето бъдеще в България. За работодатели и университети, кариерните центрове са полезният и успешен посредник.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.