GRAIN в защита на земята на земеделските производители

Статия: GRAIN (International) на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

“… за дейността им в защита на правата на дребните земеделски производители по цял свят и за това, че разкриха следствията от изкупуването на земеделска земя в развиващи се страни от чуждестранни фирми с цел задоволяване на финансовите им интереси.”

GRAIN (в превод „жито“) е международна организация с идеална цел, която подпомага дребните земеделски производители в техните усилия за изграждане и на земеделско производство, основано на биоразнообразието и управлявано от местните общности. Вече две десетилетия GRAIN е ключов играч в международно движение, което се противопоставя на силата на големите корпорации и властта, която те имат над източниците на храна, като се стреми да насърчи независимостта на местните общности по отношение на храната. През последните години GRAIN стои начело на множество инициативи за документиране и разпространяване на информация за все по-често срещания феномен на масово изкупуване на земеделска земя.

История и цели на GRAIN

GRAIN започва своята дейност през 1980г., когато активисти от цял свят привличат вниманието на обществеността към резкия спад на генетичното разнообразие на земеделските култури. През 1990г. GRAIN е регистрирана официално като организация с идеална цел.

Четирите цели на GRAIN са:

  • да информират обществото за това колко е важно биоразнообразието за прехраната и сигурността на хората;
  • да информират хората и да им помогнат да разберат структурните причини за спада на биоразнообразието и особено влиянието им върху земеделието и храната в южното полукълбо;
  • да насърчи дейности и политики, които водят до по-устойчиво и равностойно използване на биоразнообразието в земеделието;
  • да подпомага социални движения и организации, занимаващи се с биоразнообразието, за да могат те да послужат като основа за едно устойчиво земеделие и независимост по отношение на прехраната.

Как работи GRAIN

За да постигне тези свои цели GRAIN действа в две основни насоки – информиране и изграждане на социални движения. По отношение на информацията GRAIN е специализирана в наблюдение и анализ на тенденции, които засягат контрола на дребни земеделски производители и местни общности върху прехраната. По отношение на подпомагането на социални движения GRAIN от дълго време участва в изграждането на мрежи от организации с общи цели, споделя своя опит, свързва хората и подпомага развитието на стратегии от страна на различни организации и активисти. Тази работа е изключително важна, тъй като помага на местни организации, които са най-близко до хората.

GRAIN е децентрализирана организация. През 2011г. има четирима служители с регионален мандат в Чили, Мексико, Аржентина и Бенин, трима, работещи в световен мащаб от Барселона, Монреал и Париж, както и един администратор в офиса в Барселона. GRAIN работи с много чуждестранни партньори и се управлява от Съвет, съставен от активни хора от цял свят. Дейността на GRAIN се финансира с помощта на грантове от фондации, неправителствени организации и агенции по развитието.

Влияние на работата на GRAIN върху земеделието

Дейността на GRAIN е допринесла значително за:

  • привличане на вниманието на обществото и гражданските активисти по целия свят към въпроса за биоразнообразието;
  • провеждане на обществени дискусии по важни въпроси, като интелектуална собственост, генетично инженерство и контрол на големи международни компании върху семената, като благодарение на тези обсъждания хората постепенно разбират, че съществуват и други по-устойчиви и социално отговорни алтернативи;
  • насърчаване на сътрудничеството между различни заинтересовани страни с цел да се спре неконтролируемото разпространение на индустриални модели и политики в земеделието, които да бъдат заменени от екологично производство, управлявано от земеделските производители;
  • информиране на обществеността за най-новите заплахи и развитието в сферата на корпоративния контрол върху биоразнообразието и върху информацията;
  • предоставяне на информация и предложения за реорганизиране на системите за производство на храни с цел справяне с климатичните промени;
  • преодоляване на информационната бариера пред много нови заплахи за биоразнообразието на храните и земеделието и предоставяне на независим анализ по теми като птичи грип, свински грип, кризи, предизвикани от недостига на храна, изкупуването на земеделски земи и др.

Разкриване на информация за крупното изкупуване на земеделски земи по света

Заедно със световната икономическа криза, непрекъснатото покачване на цените на храните и все по-рядко срещаните плодородни почви през последните години възниква и друга безскрупулна и плашеща тенденция: при „разграбването на земята“, както го нарича GRAIN, инвеститорите започват да се отнасят към земята, като към обикновена стока. Световната банка, Международната коалиция за земята (International Land Coalition), GRAIN и др. са изчислили, че 60-80 милиона хектара земеделска земя (територия, еквивалентна по големина на половината обработваеми земи в ЕС) в 60 от най-бедните страни по света е била изкупена или отдадена в дългосрочен наем само през последните няколко години, като 2/3 от тази земя се намира в Африка. Дори и пенсионните фондове вече са започнали да изкупуват земеделски земи.

Тази световна тенденция води до това, че местните общности на практика биват изхвърляни от земите си, естествените екосистеми се разрушават и на тяхно място възникват неустойчиви системи за производство на храни. GRAIN доказва, че този феномен е причина дребните фермери в по-отдалечени райони, които често нямат документи за собственост върху земята си, да изпадат във все по-голяма бедност.

Един от основните проблеми, свързани с разграбването на земята, е липсата на прозрачност. Инвеститорите преговарят с държавните или местните власти относно закупуването на земя и местните общности изобщо не участват в тези обсъждания. Обикновено научават за сделката едва когато пристигнат трактори, които премахват огражденията, които хората са направили около своите малки ниви. Неправителствените организации и гражданските движения също трудно получават достъп до информация.

За да се справи с този проблем GRAIN документира всички сведения за изкупуването на земя на интернет страницата www.farmlandgrab.org Страницата съдържа доклади за световната тенденция за изкупуване или вземане в дългосрочен наем на земя, но също така включва и информация за различни граждански инициативи, борещи се с този проблем. Тя се превръща във важен източник на информация, както за засегнатите страни, така и за тези, които се занимават с наблюдение, проучване и анализ на проблема, включително сдружения на фермери, неправителствени организации и журналисти. Световната банка също разчита на информация от тази интернет страница при изготвянето на своите доклади по случая.

Освен че документира тази опасна тенденция, GRAIN работи с различни партньори и сътрудници за нейното ограничаване и прекратяване. Например GRAIN, La Via Campesina, Мрежа за действие и информираност ПървоХраната (FoodFirst Information and Action Network – FIAN) и Мрежа за провеждане на проучвания на земята (Land Research Action Network) стартират през 2010г. инициатива, благодарение на която е изготвен открит доклад срещу разграбването на земята и са предложени алтернативни политики, насърчаващи независимостта по отношение на прехраната. Тази инициатива среща подкрепата на над 130 организации от 100 държави. Серия от местни, национални и регионални действия са били предприети в Африка, Азия, Северна и Южна Америка и Европа от различни групи, подкрепящи инициативата.

Цитат

“Настоящата индустриална система за производство на храна, управлявана от финансови интереси, ни води надолу по пътя към глада, разрушаването на околната среда, климатичните промени и принудителното изселване на селски общности. Алтернатива съществува и хората се борят за нея. Независимост по отношение на прехраната означава премахване на съществуващата система за производство и подпомагане на дребните местни производители, екологичното земеделие и местните пазари.“

Ханк Хобелинк, координатор

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.