Опазване на Драгоманското блато

На 12.11 се проведе доброволческа акция по залесяване в подножието на Чепън планина край Драгоманското блато, в която имах щастието да участвам.

В миналото, поради източване на водите на Драгоманското блато, то е било почти изцяло пресушено, което довело до изчезване на множество редки животински и растителни видове. Преди малко повече от десет години тези унищожителни дейности са прекратени и започват инициативи за възстановяване на блатото. Днес Драгоманското блато е част от Натура 2000, както и от Рамсарската конвенция за влажните зони от световно значение, за съжаление обаче МОСВ отказва да му даде статут на защитена зона. Възстановена е популацията на бели и сиви чапли, които преди години са били изчезнали от региона, а през миналото лято изненадващо на територията на блатото са били забелязани и три пеликана. Освен животинските е възстановен и рядък растителен вид, като в момента тече възстановяването на още един.

Влажните зони са важни не само за природата и биоразнообразието, но и за хората. Те помагат за пречистване на водите и за обогатяване на подпочвените води. Освен това предпазват и от наводнения, предизвикани от топящи се ледове, поройни дъждове и преливания на речни корита, благодарение на способността си да поемат голямо количество вода. Блатото в Драгоман, обаче, ни дава и още един пример как това, което е полезно за природата, може да е полезно и за хората. През зимата горната част от стъблото на папура и тръстиката се чупи и пада във водата, а през по-топлите месеци започва да гние, замърсявайки по този начин блатото. Хората обаче са започнали да събират тези стъбла, след което ги смилат и произвеждат от така получената биомаса пелети, които после се използват за отопление, както от природния център в града, така и от жителите.

Това се прави съвсем отскоро,  експериментално, но лабораторни изследвания са показали, че пелетите са с много добри показатели, изгарят напълно и оставят много малко количество пепел. Ако тази идея бъде развита, това ще е от полза както за Драгоманското блато, защото ще поддържа водите му чисти, така и за жителите на Драгоман, защото ще им осигури нов начин за препитание и може да помогне за създаване на нови работни места. Възстановяването на блатото също така би могло да привлече повече туристи в района, да се провеждат организирани наблюдения на редки птици, детски лагери и др. Близостта до София също е изключително благоприятна в това отношение.

Нека разкажа малко повече и за самата акция по залесяване. След като пристигнахме в Драгоман, в природозащитния център ни разказаха повече за блатото и за проектите за опазването му, а после се отправихме към подножието на Чепън планина. Преди две седмици отново доброволци бяха събрали жълъди от района на Белидие хан, където се срещат видове, растящи и в Чепън планина, за да може възстановената гора да е максимално близка до характерните за региона. Миналата седмица други доброволци бяха направили почвоподготовка, при която на разстояние около метър една от друга се разчиства почвата, като се отстраняват тревите. Ние се заехме със засаждането на жълъдите, като издълбавахме малка дупка и пускахме по 3-4, като внимавахме да са от един и същи вид. Тъй като бяхме 30 доброволци, бързо се справихме с вече подготвения терен и продължихме нататък вече сами да си подготвяме почвата за засаждане. Общо този и миналия уикенд бяха засадени около 20кг. жълъди на площ от около 25дка.

След като приключихме със засаждането,  направихме кратка разходка сред Драгоманското блато по специални дървени мостчета, изградени също от доброволци по време на двуседмичен лагер миналото лято. По околните дървета имаше поставени къщички за прилепи, а на места са изградени издигнати платформи, от които могат да се наблюдават птиците. Разходката сред тръстиката, издигаща се над теб и шумът на вятъра сред стъблата й бяха изключително приятни.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.