Международен ден на човешките права

На днешната дата, 10.12, отбелязваме световния ден на човешките права. Денят отбелязва годишнината от приемането на Хартата за правата на човека от Генералната асамблея на ООН на 10.12.1948г. Хартата за правата на човека е приета скоро след края на втората световна война и става една от основите на изграждането на един нов свят, в който всеки да може да намери своето достойно място. Тя е преведена на над 380 езика и местни диалекта и може би е най-универсалният документ в света.

На днешния ден бих искала да ви припомня част от основните човешки права:

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

 • Равнопоставеност на всички хора без оглед на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение;
 • Право на живот, свобода и сигурност;
 • Равенство пред закона и право на еднаква закрила от закона;
 • Право на свободно движение;
 • Право на убежище;
 • Право на собственост и гарантиране на собствеността;
 • Право на свобода на мирни събрания и сдружения;
 • Право на свобода на мисълта, съвестта и религията; право да смени религията /убежденията си и да ги изповядва свободно;
 • Право на социална сигурност;
 • Право на труд и право на почивка;
 • Право на жизнено равнище, което е необходимо за поддържане на собственото и на семейството си здраве и благосъстояние;
 • Право на образование и равен достъп до такова;
 • Право на участие в културния живот и в научния напредък.

Нека познаваме правата си, да изискваме да бъдат спазвани и да предприемаме действия, когато бъдат нарушени. Нека също така зачитаме и правата на другите и им помагаме да ги защитават, когато те самите не могат да го направят.

Повече за световния ден на човешките права можете на научите на интернет страницата на ООН или на страницата, посветена на Деня на човешките права. Можете и да прочетете Хартата на човешките права на български език.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.