Tag Archives: екологично


Ханс Херен и Фондация Биовижън

Статия: Ханс Херен/ Фондация Биовижън (Швейцария) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за опита и новаторската му дейност в насърчаването на безопасно, сигурно и устойчиво производство на храни по света.”

Швейцарският агроном и ентомолог д-р Ханс Херен е един от водещите световни експерти в сферата на биологичния контрол върху вредителите и устойчивото земеделие. Когато нов вредител поразява културите от маниока в Адрика, той разработва и прилага успешна програма за биологичен контрол, която според някои източници е спасила живота на милиони хора. Херен е и съпредседател на Международната оценка на земеделските познания, наука и технологии за развитие (IAASTD), приета от 59 държави. Днес Херен помага на фермери в Африка да се преодолеят глада, бедността и болестите, чрез екологично устойчиво земеделие с помощта на швейцарската фондация Биовижън. Със своята теоретична и практическа дейност Херен е доказал, че земеделието, основано на екологични принципи може да изхрани един свят с нарастващо население и променящи се нужди.

Кариера

Ханс Херен е роден на 30.11.1947г. Като дете той става свидетел на негативното влияние, което хербецидите и пестицидите оказват върху културите във фермата на баща му в Швейцария. Херен завършва ентомология в Швейцарския държавен технологичен институт в Цюрих (ETH Zürich), а през 1977г. получава докторска степен по биологичен контрол върху вредителите, след което провежда дву-годишна следдипломна квалификация в Университета на Калифорния, Бъркли.

Между 1979 и 1994 Херен работи в Международния институт за тропическо земеделие (IITA) в Нигерия, първо като директор на Програмата за биологичен контрол, а след 1992г. като директор на Отдела за управление на растителното здраве. През тези години Херен работи по програми за биологичен контрол на вредителите върху маниоката и мангото, както и на програми за интегриран контрол на вредителите върху царевицата и боба. Той основава и Центъра за биологичен контрол в Африка в Котону, Бенин.

Между 1994 и 2005 Херен е Генерален директор на Международния център за физиология и екология на насекомите. Под негово ръководство центърът разработва четиристранна парадигма (обединяване на човешкото, животинското растителното и природното здраве в единна рамка на изследване и развитие), метод за борба с вредители и плевели, заплашващи поминъка на дребни фермери, отглеждащи царевица в Африка. Между 1994 и 2005г. Херен е и главен редактор на международното списание „Наука за насекомите и нейното приложение”. Херен е и член на Американската академия на науките (NAS) и Световната академия на науките (TWAS).

Спасяване на милиони човешки животи с най-голямата програма за биологичен контрол на вредителите

Маниоката е внесена в Африка от Южна Америка през 16ти век и в последствие започва да се отглежда в близо 40 африкански държави. До 70те години на миналия век културата има много малко вредители и се превръща в една от основните храни на континента, като съставлява голям процент от хранителния режим на около 200 милиона африканци. През 70те години обаче на континента инцидентно е внесен вредител от типа лъжещитоносни въшки, който засяга маниоката, разпространява се бързо из цяла Африка и заплашва поминъка на милиони хора. Използването на пестициди, въведено от правителствата на някои от засегнатите държави, се оказва неуспешно. Разпространението на употребата на пестициди из целия континент би имало трагични последствия както за хората, така и за околната среда без в същото време да решава проблема с вредителите.

Херен е нает от Международния институт по тропическо земеделие (IITA) в Нигерия да разработи алтернативен подход. За целта той създава Биологична програма за контрол, обхващаща Африка, изгражда международна коалиция и получава финансиране за организиране на борба срещу вредителя върху маниоката с природни средства. С помощта на тази световна мрежа в Парагвай е идентифициран естественият враг на вредителя – вид паразитна оса. След допълнителни изследвания Херен започва да отглежда осата, първоначално при карантинни условия, за да провери безопасността и ефикасността на метода. След като са получени научни доказателства, че осата няма да се превърне в проблем за африканската земеделска система, той започва една от най-големите подобни кампании в човешката история. Между 1982 и 1993г. с помощта на специално оборудван за целта нисколетящ самолет и незаемен персонал в 24 страни в Африка, отглеждащи маниока, са пуснати на свобода 1.6 милиона оси.

Прогрмата пресъздава природния баланс между вредителя и естествения му враг, като по този начин гарантира устойчиво и дългосрочно решение на проблема. По оценки на World Food Prize тази програма е спасила живота на 20 милиона души. Според носителя на Наградата за цялостен житейски принос за 1993г., Вандана Шива, „няма друга програма, която да е оказала толкова голямо влияние върху храните и продоволствената сигурност за толкова кратко време и по толкова ефективен, социално и екологично устойчив начин.”

Съ-председател на Международната оценка за земеделски познания, наука и технологии за развитие (IAASTD)

През 2004г. Херен става съ-председател на Международната оценка за земеделски познания, наука и технологии за развитие (IAASTD). Подобно на IPCC в сферата на климата, IAASTD е междуправителствена програма съфинансирана от ФАО, ПРООН, Програмата за околна среда към ООН, ЮНЕСКО, Световната банка и СЗО. Тя оценява значимостта, качеството и ефективността на знанията, науката и технологиите в сферата на земеделието по отношение на възможностите за развитие и изпълнение на целите за устойчивост, за намаляване на глада и бедността, подобряване на храненето, здравето и поминъка в селските райони и насърчаване на социалната и екологична устойчивост. Резултатите са приети от 400 учени и 59 правителства по време на пленарни заседания в Йоханесбург през 2008г. и публикувани през 2009г в серия от доклади „Земеделие на кръстопът”.

Докладите акцентират върху необходимостта от повишаване на производителността и по-справедливо разпределение на земеделската продукция и препоръчват органичното земеделие и екологичните земеделски практики да се превърнат в основна посока за развитие на сектора, която би гарантирала дългосрочното опазване на почвите и многофункционалното земеделие. Според доклада спешно се налага изграждането на нова парадигма, а „обичайният бизнес” вече не е опция, защото настоящите земеделски системи, основани на експлоатация на невъзобновяеми природни ресурси, заплашват световното производство на храни в среден и дългосрочен план. Докладът акцентира и върху необходимостта от участие на земеделците и особено на жените в изследователския процес.

До момента обаче „развитите” страни не са показали желание да приложат на практика резултатите от доклада, което според Херен се дължи на критиките, които докладът отправя към либерализирането на земеделското производство и съмненията относно способността на генното инженерство да се справи с проблемите на глада и бедността. Херен твърди, че „проблемът се състои в монопола на няколко корпорации и едри земеделци, които се противопоставят на единствените разумни решния”.

Въпреки че секретариатът на IAASTD вече е разпуснат, Херен и създадената от него фондация Биовижън, заедно с алианс от над 140 международни НПО, работят за прилагането на резултатите от доклада. Целта на Херен е ФАО с подкрепата на Комисията за Световна продоволствена сигурност  (CSF) да получи мандат за прилагане на предложенията на IAASTD. Той лобира за създаването на постоянен орган, който редовно да оценява земеделските познания, науки и технологии за развитие с цел изграждане на силен алианс на политическо ниво, който да насърчава устойчивото земеделие.

Фондация Биовижън

През 1998г. Херен основава Фондация Биовижън за екологично развитие с мисия борба с глада и бедността и разпространение на екологични методи за устойчиво подобряване на условията на живот в Африка. Днес Биовижън работи по близо 30 проекта в източна Африка (Кения, Етиопия, Танзания, Уганда) и Швейцария. Бюджетът на фондацията възлиза на седем милиона швейцарски франка и се набира с помощта на над 35 000 дарители: индивиди, фондации, швейцарски държавни органи и бизнес организации.

В източна Африка Биовижън работи за повишаване на поминъка на дребните фермери на базата на научни познания и методи за екологично земеделие. Същността на тези проекти е Програмата за комуникация с фермерите, която се занимава с разпространението на информация. Тя използва различни канали, като земеделски вестник (достигащ до 240 000 фермери), радиопредаване (с до четири милиона слушатели седмично), интернет платформа (www.infonet-biovision.org с над 30 000 посещения на месец) и SMS-услуги за ефективно разпространение на екологичните методи сред фермерите в източна Африка.

Освен това Биовижън се занимава и с лобиране за промяна на политиките и повишаване на осведомеността сред потребителите и широката общественост. Тези проекти защитават цялостната промяна на парадигмата на международните земеделски политики, чрез внедряване на доклада на IAASTD и информиране на швейцарските потребители за екологичните и социални ефекти на техните модели на потребление.

Други роли

От 2005г. Херен е президент на Millennium Institute във Вашингтон, който помага на вземащите решения да разберат взаимовръзката между икономическите, социалните и екологичните фактори и въпросите на мира и сигурността. Институтът предлага набор от инструменти и консултантски услуги за правителствата и частния сектор, които помагат за дългосрочното, холистично  планиране, при отчитане на настоящите екологични, социални и икономически ограничения.

Херен е носител на множество награди, включително World Food Prize (1995), One World Award from Rapunzel (2010) и Tyler Prize for Environmental Achievement от Университета на Южна Калифорния (2003).

Херен има швейцарско гражданство, но живее във Вашингтон, Рим и Калифорния, където отглежда собствени лозя, спазвайки принципите на органичното земеделие.

Posted in За Природата | Tagged , , , , | Коментарите са изключени